Motie vreemd aan de agenda Behoud populatie damherten Hoeksche Waard


31 januari 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 31 januari 2024;

Constaterende dat:

 • al 23 jaar er een populatie damherten leeft in de Hoeksche Waard;
 • het provinciebestuur deze populatie tot 0 wilde terugbrengen;
 • de rechter heeft besloten dat de populatie niet tot 0 mag worden teruggebracht en er een nieuw besluit genomen moet worden;[1]
 • dit besluit nog niet is genomen;

Overwegende dat:

 • een meerderheid van de gemeenteraad Hoeksche Waard wil dat de populatie damherten blijft bestaan, omdat men vindt dat ze een meerwaarde hebben;
 • er ook draagvlak is in Provinciale Staten om de populatie damherten niet tot 0 terug te brengen;

Verzoekt het college:

 • alvorens een besluit te nemen eerst onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de groei en het groeipotentieel van de populatie en op basis van een gedegen wetenschappelijk ecologisch onderzoek een besluit te nemen binnen de wettelijke gronden;
 • een eventueel besluit om te gaan beheren pas te nemen als er geen diervriendelijke alternatieven beschikbaar zijn;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://fauna4life.nl/overwinning-afschot-damherten-van-de-baan/

Toelichting motie behoud populatie damherten Hoeksche Waard

Al 23 jaar leeft er een populatie damherten in de Hoeksche Waard. Al eerder wilde GS al alle dieren afschieten. De rechter heeft daar een stokje voor gestoken en aangegeven dat het niet aannemelijk is dat het hier om verwilderde dieren gaat. Elk damhert in Nederland stamt af van ooit uitgezette of ontsnapte exemplaren. Deze dieren moeten dus worden aangemerkt als inheemse beschermde dieren en daarom moet er een onderbouwd nieuw besluit worden genomen, Het was voor de rechter niet duidelijk waarom de verkeersveiligheid in het geding is en verder veroorzaken de damherten weinig of geen schade en als er al schade is, is het niet duidelijk of het door damherten is veroorzaakt. Tot nu toe is de schadevergoeding 750 euro. Er leven ook vele ree├źn. Als argument wordt door GS aangevoerd dat je ze beter nu allemaal kunt doodschieten dan dat je er later meer moet doodschieten. Als je die lijn doorvoert worden alle beschermde dieren die voor GS ongewenst zijn, tot 0 teruggebracht.

Nu kunnen er zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van het voornemen van GS om alle damherten te doden. Naar aanleiding hiervan kan GS een nieuw besluit nemen. De motie van GL/PvdA en de BBB komt te vroeg omdat pas na een definitief besluit van GS beroep kan worden ingesteld bij de rechter.

We willen dat GS na de zienswijzetermijn een besluit neemt om de populatie niet tot 0 terug te brengen in plaats van gemeenschapsgeld te verspillen aan onnodige rechtszaken.

Er is veel maatschappelijke weerstand tegen de 0-stand in de HW en er zijn protestborden en protestacties. Het Hoeksche Waards landschap heeft namens 1700 leden aangegeven tegen de 0-stand te zijn. Ook de WBE Hoeksche Waard is niet voor de 0-stand en nagenoeg de gehele gemeenteraad van de Hoeksche Waard is tegen de 0-stand, waaronder GroenLinks, PvdA, CDA en lokale partijen.

GS kunnen deze massale burgerproteststemmen niet negeren als je participatie serieus neemt!

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarom verzoeken we het college in onze motie om:

 • alvorens een besluit te nemen eerst onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de groei van de populatie en op basis van een gedegen onafhankelijk wetenschappelijk ecologisch onderzoek een besluit te nemen op basis van de wettelijke gronden;
 • geen besluit te nemen over een nulstand van de damhertenpopulatie in de Hoeksche Waard;
 • een besluit om te gaan beheren pas te nemen als er geen andere alternatieven zijn.

Dank u wel.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE: Afspraken uit het coalitieakkoord verwerken in het ruimtelijk voorstel

Lees verder

Motie: Straatje erbij, natuurlijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer