MOTIE: Beëin­diging vriend­schaps­banden en econo­mische samen­wer­kings­over­een­komsten China


14 december 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 14 december 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • er ernstige mensenrechtenschendingen plaatsvinden in China en dan recent met name betreffende de Oeigoeren;
  • de wereldwijde economische handel bijdraagt aan globalisering en ontwrichting van lokale gemeenschappen;
  • er in de samenwerking met China doorlopend gewaarschuwd moet worden voor diefstal van data en technologie;
  • de Coronaperiode heeft laten zien hoe schadelijk het uitplaatsen van kennis, kunde en productie van noodzakelijke producten en diensten geweest is;

Overwegende dat:

  • mensenrechten boven economische belangen moeten worden gesteld;
  • ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International zich inzet om de mensenrechtenschendingen van Oeigoeren in China te stoppen;
  • de Nederlandse kennis beschermd moet worden;
  • noodzakelijke productieprocessen weer naar Nederland en Europa gehaald moeten worden;
  • de samenwerking met China bijdraagt aan het verlies van technologie en data;

Draagt het college op:

  • om de vriendschapsbanden en de economische samenwerking en samenwerkingsovereenkomsten met de provincie Hebei en het stadsdeel Shanghai Pudong in China af te bouwen en per 1 januari 2024 te beëindigen;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Lies van Aelst SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen