MOTIE Dieren­welzijn in het Coali­tie­ak­koord 2019 - 2023


1 juli 2020

Onderwerp: kadernota 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020;

constaterende dat:

  • het College van Gedeputeerde Staten in 2019 het Coalitieakkoord ‘Elke dag beter’
    2019 – 2023’[1] heeft vastgesteld;
  • als aanpak om de ambitie ‘Versterken van de natuur in Zuid-Holland’ ten aanzien van dierenwelzijn te bereiken, ‘overlast van in het wild levende dieren bestrijden we op de meest diervriendelijke manier’ wordt genoemd;

overwegende dat:

  • in het coalitieakkoord omschreven staat dat, maar nog niet hoe de ‘bestrijding op de meest diervriendelijke manier’ van in het wild levende dieren plaats vindt;

verzoeken GS om:

  • de bestrijding van de overlast van in het wild levende dieren op de meest diervriendelijke manier nader uit te werken;
  • deze uitwerking voor 1 november 2020 aan Provinciale Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren (PvdD)

[1] https://www.zuid-holland.nl/overons/coalitieakkoord-elke-dag-beter-zuid-holland/


Status

Aangehouden

Voor

Tegen