MOTIE Dieren­welzijn in het Coali­tie­ak­koord 2019 - 2023


1 juli 2020

Onderwerp: kadernota 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020;

constaterende dat:

  • het College van Gedeputeerde Staten in 2019 het Coalitieakkoord ‘Elke dag beter’
    2019 – 2023’[1] heeft vastgesteld;
  • als aanpak om de ambitie ‘Versterken van de natuur in Zuid-Holland’ ten aanzien van dierenwelzijn te bereiken, ‘overlast van in het wild levende dieren bestrijden we op de meest diervriendelijke manier’ wordt genoemd;

overwegende dat:

  • in het coalitieakkoord omschreven staat dat, maar nog niet hoe de ‘bestrijding op de meest diervriendelijke manier’ van in het wild levende dieren plaats vindt;

verzoeken GS om:

  • de bestrijding van de overlast van in het wild levende dieren op de meest diervriendelijke manier nader uit te werken;
  • deze uitwerking voor 1 november 2020 aan Provinciale Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren (PvdD)

[1] https://www.zuid-holland.nl/overons/coalitieakkoord-elke-dag-beter-zuid-holland/


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Steun voor wildopvangcentra in financiële nood

Lees verder

MOTIE Slimmer uit de crisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer