MOTIE: Geen gunning aan bedrijven die actief bijdragen aan schending mensen­rechten


Beleids­kader aanbe­steding OV-concessie Hoeksche Waard Goeree-Over­flakkee 2025

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • Provinciale Staten op 5 juni 2023 een 'Legal Memo' ontving van The European Legal Support Center (ELSC) over EBS/EGGED;[1]
 • in dit Legal Memo uitvoerig wordt onderbouwd dat een aanbestedende partij zich te houden heeft aan een juridisch kader zoals omschreven in hoofdstuk 2 van dat Legal memo
 • de Provincie Zuid-Holland de aanbestedende partij is bij de OV-concessie Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee;
 • ook de Provincie Zuid-Holland zich aan dit juridisch kader moet houden;
 • ook decentrale overheden zich moeten houden aan de principes van non-recognision en non-assistance als het gaat om mensenrechten en zij geen zaken mogen doen met bedrijven die mensenrechten schenden;
 • de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties een lijst heeft opgesteld van bedrijven die volgens het juridisch kader van de Verenigde Naties mensenrechten schenden zoals in resolutie 31/36 van de Human Rights Council vastgesteld.[2]
 • dochter/moederbedrijven dan wel onderdelen van een groep bedrijven waarvan een van de bedrijven op deze lijst staat en voldoet aan een van de criteria, ook worden geacht te worden uitgesloten van het doen van zaken met decentrale overheden;
 • GS bij een eerdere aanbesteding meende zich niet aan dit juridisch kader te kunnen houden, omdat het niet vooraf door de Provincie Zuid-Holland was opgenomen als uitsluitingsgrond bij de aanbesteding;

Overwegende dat:

 • de Provincie Zuid-Holland aanbestedingen zelf vorm geeft en uitsluiting van;
 • dochter/moederbedrijven dan wel onderdelen van een groep bedrijven expliciet kan opnemen in de aanbesteding;
 • de provincie zich tevens aan bovenstaande juridische kaders dient te houden;

Draagt het college op:

 • bedrijven die dochter/moederbedrijf zijn van, dan wel onderdeel van een groep bedrijven waarvan, een bedrijf op de lijst staat van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties uit te sluiten van deelname aan aanbestedingen voor Openbaar Vervoer.
 • ook breder bij aanbestedingen de uitsluitingsgronden op basis van mensenrechten goed in de aanbestedingsdocumenten te verwoorden.

En gaat over tot de orde van de dag;

Robert Jan Vonk Lies van Aelst
Partij voor de Dieren SP

[1] https://pzh.notubiz.nl/document/12831481/1/2020-03-25+EBS-Egged+Legal+Memo
[2] https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/02/A.HRC_.43.71-1.pdf


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Ook buiten de grote steden excellent OV – in de Hoeksche Waard en Goeree – Overflakkee!

Lees verder

Amendement: Financiële ondersteuning dierenambulances

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer