Amen­dement: Ook buiten de grote steden excellent OV – in de Hoeksche Waard en Goeree – Over­flakkee!


Beleids­kader aanbe­steding OV-concessie HWGOWO 2025

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit:

“Vast te stellen het Beleidskader aanbesteding OV-concessie Hoeksche Waard/Goeree – Overflakkee 2025 (kenmerk: PZH-2023-840737005), met dien verstande dat in de tabel bijlage 3 vergelijking huidige concessie – beleidskader nieuwe concessie de regel

Exploitatiebijdrage (prijspeil

2023)

€ 13,65 miljoen (prijspeil 2023)

€ 13,65 miljoen + € 0,45 mln.

compensatie lagere tarieven

(continuering motie 578)(prijspeil 2023)

wordt gewijzigd in:

Exploitatiebijdrage (prijspeil

2023)

€ 13,65 miljoen (prijspeil 2023)

€ 24 miljoen + € 1,45 mln.

compensatie lagere tarieven

(prijspeil 2023)

En dat in de tabel bijlage 3 vergelijking huidige concessie – beleidskader nieuwe concessie de regels

1500-3000 inwoners

Minimaal Deur-halte Vervoer

Aanvullend: ma-vr 6:00 – 19:00 1 rit/uur vast vervoer

3000-5000 inwoners

6:00 – 9:00 en 16:00 – 19:00 vast vervoer 2x / uur, daarbuiten minimaal deur-halte-vervoer

1x/uur vast vervoer 6:00/7:00/8:00 (ma-vr/za/zo-feestdag)– 24:00

5000 inwoners en meer

Vast vervoer Ma – vr 6:00 – 19:00 2x/uur, za 7:00 – 19:00 en zo/feestdag 9:00 – 19:00 1x/uur

idem

R-net 436 (Rotterdam-Stellendam)

6 (spits) / 4 (werkdag overdag) / 2 (zaterdag) ritten per uur, na 19:00 en zo-feestdag 1 rit / uur

Idem, ambitie voor 2 ritten / uur op zondag overdag t.b.v. kusttoerisme en meer ritten ma-vr 19:00 – 21:00

R-net Oud-Beijerland

n.v.t.

6 (spits) / 4 (werkdag overdag) / 2 (overige uren) ritten per uur

worden gewijzigd in:

1500-3000 inwoners

Minimaal Deur-halte Vervoer

1x/uur vast vervoer 6:00/7:00/8:00 (ma-vr/za/zo-feestdag)– 24:00

3000-5000 inwoners

6:00 – 9:00 en 16:00 – 19:00 vast vervoer 2x / uur, daarbuiten minimaal deur-halte-vervoer

2x/uur vast vervoer 5:00/7:00/8:00 (ma-vr/za/zo-feestdag)– 24:00

5000 inwoners en meer

Vast vervoer Ma – vr 6:00 – 19:00 2x/uur, za 7:00 – 19:00 en zo/feestdag 9:00 – 19:00 1x/uur

Vast vervoer Ma – vr 5:00 – 24:00

3x/uur, za 7:00 – 23:00 en zo/feestdag

7:00 – 23:00 1x/uur

R-net 436 (Rotterdam-Stellendam)

6 (spits) / 4 (werkdag overdag) / 2 (zaterdag) ritten per uur, na 19:00 en zo-feestdag 1 rit / uur

Vast vervoer Ma – vr 5:00 – 24:00

8 (spits) / 4 (werkdag overdag) / 2

(zaterdag/zondag) 2 ritten per uur

R-net Oud-Beijerland

n.v.t.

Vast vervoer Ma – vr 5:00 – 24:00

8 (spits) / 4 (werkdag overdag) / 2

(zaterdag/zondag) 2 ritten per uur

En dat in de tabel bijlage 3 vergelijking huidige concessie – beleidskader nieuwe concessie de regel

14 zorginstellingen ontsluiten met ov

alle bestaande haltes blijven bereikbaar;

geldt dus ook voor nu ontsloten

zorginstellingen

wordt gewijzigd in:

14 zorginstellingen ontsluiten met ov

Alle zorginstellingen worden ontsloten met OV

 • Indien van toepassing de tekst van het beleidskader aanbesteding OV-concessie Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee 2025 in overeenstemming te brengen met dit amendement.
 • De structurele financiële consequenties van dit amendement ten laste te verwerken in de kadernota 2025-2028;
 • de dekking hiervoor in de eerste plaats te zoeken in extra middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld;
 • indien dit niet toereikend is, aanvullende dekking te zoeken uit verwachte besparingen in het onderhoud van wegen in het concessie gebied;
 • indien dit niet toereikend is, aanvullende dekking te zoeken uit de belastingopbrengsten van de MRB, en het herziene equivalent van de MRB (na 2025), bijvoorbeeld een ingezeten heffing, met een maximale verhoging ten opzichte van de huidige opbrengsten met 3% (opcenten) (11,8 miljoen), in het geval in het geheel geen dekking uit andere middelen gevonden wordt (worst case scenario).

Toelichting

Zuid-Holland bestaat voor een groot deel uit stedelijk gebied, met voortreffelijke voorzieningen. En onze provincie kent schitterende gebieden waar geen grote steden zijn, met minder voorzieningen. Tot deze voorzieningen behoort ook het Openbaar Vervoer. Uit een kort onderzoekje van onze collega’s van de SP bleek dat de reistijden om vanuit Dirksland, in Goeree Overflakkee, in Den Haag te komen onevenredig lang zijn. Hetzelfde geldt voor reistijden naar Rotterdam of kleinere plaatsen. Het is dan ook geen wonder dat veel mensen er niet aan denken de bus te nemen. De Partij voor de Dieren wil dat inwoners van de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee kunnen kiezen voor betaalbaar Openbaar Vervoer, in plaats van voor de auto. Wij vinden dit om meerdere redenen belangrijk. Een ervan is de ontsluiting van, en het voorzieningenniveau van, gebieden buiten de stad. Zorg voor onze leefomgeving is eveneens essentieel. Het terugdringen van schadelijke uitstoot van het wegverkeer is topprioriteit. Evenals het verminderen van het gebruik van schaarse grondstoffen, zoals voor batterijen van elektrische auto’s. Naar onze mening kan dit alleen bereikt worden als we iedereen de mogelijkheid geven om te kiezen voor Openbaar Vervoer en de eigen auto te laten staan. Daarom is er Openbaar Vervoer nodig waar je van op aan kan. Ook als je van of naar gebieden buiten de grote steden reist. In de spits, ’s avonds en in het weekend. Voor jong, oud, iedereen!

Vandaag beslissen we over het beleidskader voor vele jaren tot 2035. Daarom is het vandaag het moment voor durfinvesteren in goed Openbaar Vervoer in de Hoekse Waard en Goeree Overflakkee. Laten we het zien als verantwoord, maatschappelijk ondernemen onder leiding van de overheid. Wij verwachten dat de vraag sterk zal toenemen. De regio zal een impuls krijgen. Mits we het niet iets beter doen dan op dit moment, maar heel veel beter:

 • Bussen die vroeg op de dag vertrekken
 • Bussen die je ook ’s avonds laat terugbrengen
 • Een hoge frequentie, korte wachttijden, goede aansluitingen
 • Concurrerende prijzen

  Op een later moment kunnen we ons ook inzetten voor comfortabele wachtruimten en aanpassingen aan het wegennet die de snelheid van het Openbaar Vervoer ten goede komen.

Robert Jan Vonk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE: Onderzoek effecten flora, fauna en biodiversiteit

Lees verder

MOTIE: Geen gunning aan bedrijven die actief bijdragen aan schending mensenrechten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer