MOTIE Geen zoek­ge­bieden in of nabij natuur­ge­bieden


16 juni 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16juni 2021;
constaterende dat:

• Provinciale Staten wordt gevraagd de RES 1.0 van de zeven RES-gebieden in Zuid-Holland vast te stellen;
• in deze RES 1.0 documenten zoekgebieden zijn opgenomen om energie uit zon en wind te gaan opwekken in en in de nabijheid van Natura2000 gebied en NNN-gebied;
• plaatsing van zonnevelden en windmolens negatieve effecten kan hebben op de biodiversiteit;
• besluitvorming over de zoekgebieden in deze fase nog niet definitief is;

overwegende dat:

• het urgent is om duurzame energie op grotere schaal op te wekken;
• niet alleen het klimaat maar ook de biodiversiteit in Zuid-Holland onder druk staat;
• het opwekken van duurzame energie en de bescherming van de natuur en biodiversiteit in Zuid-Holland hand in hand kan gaan;

verzoekt het College:

• in aanloop naar het proces van vaststelling van de RES 2.0 in Zuid-Holland in te zetten dat natuur- en recreatiegebieden en trekvogelroutes worden ontzien bij de aan te wijzen locaties voor zonnepanelen en windmolens;
• zonnepanelen dusdanig te plaatsen dat ze niet de natuur verstoren en dat expliciet daarbij wordt ingezet op het versterken van natuur(waarden) en biodiversiteit;
• Provinciale Staten (half)jaarlijks te informeren over de voortgang van de zoek- en plaatsingsgebieden van windmolens en zonnepanelen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Energiebesparing

Lees verder

MOTIE: Ecologische verbindingszones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer