MOTIE: Ener­gie­be­sparing


16 juni 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16juni 2021;
constaterende dat:

• energiebesparing aan de basis ligt van de energietransitie;
• energie die we besparen ook niet op te hoeven wekken;
• dit belang in het Gewijzigde statenvoorstel vaststellen regionale energiestrategieën 1.0’ in de analyse als eerste punt wordt benoemd;

overwegende dat:

• het risico bestaat dat beperkingen in de netcapaciteit een vlotte energietransitie in de weg staan;
• een versnelling in energiebesparing dit risico kan mitigeren;
• energiebesparing ook onnodig veel ruimtegebruik voor energie-installaties voorkomt;
• in het coalitieakkoord het streven naar een actieve energiebesparing is opgenomen;
• Provinciale Staten de regionale energie strategieën vaststellen;

verzoekt het College:

• een inspanningsverplichting op zich te nemen om een versnelling in de energiebesparing te bewerkstelligen, met het streven naar 50% energiebesparing voor 2030 ten opzichte van 2010;

en gaan over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen