MOTIE: Ecolo­gische verbin­dings­zones


16 juni 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16juni 2021;
Constaterende dat:

• in het ‘Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland’ uit 2013 tussen Rijk en provincie is afgesproken dat in Zuid-Holland 136 km ecologische verbindingszones wordt aangelegd;
• in 8 jaar tijd er tussen 2013 en 2021 slechts 25,5 km ecologische verbindingszone is aangelegd en er in 6 (!)jaar tijd nog 110,5 km ecologische verbindingszones moet worden aangelegd;
• het ontbreken van ecologische verbindingen ertoe kan leiden dat bepaalde natuurgebieden met hun leefgemeenschappen geïsoleerd raken, wat voor de natuurontwikkeling onwenselijk is;

Overwegende dat:

• ecologische verbindingszones migratie van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk maken (uitwisseling van genen);
• ecologische verbindingszones leefgemeenschappen met elkaar verbinden en daardoor bijdragen aan een groter draagvlak voor het voortbestaan van een soort;
• dus de ecologische verbindingszones belangrijk zijn om de natuurgebieden te verbinden en de natuur robuuster te maken;

Dragen het College op:

• in het kader van het aangepast Handelingskader voor de realisatie van het NNN in Zuid-Holland een gerichte planning te maken voor de totstandkoming van de nog te realiseren ecologische verbindingszones, zodanig dat de doelstelling gehaald wordt om deze in 2027 volledig te realiseren;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren

Ariëtte Kasbergen
Groen Links


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen