MOTIE: beheer- en onder­houds­kosten recre­a­tie­ge­bieden


14 juli 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14 juli 2021;

Constaterende dat:

- de verantwoordelijkheid voor het beheer van natuur- en recreatiegebieden door de decentralisatie vanuit het Rijk primair een provinciale taakstelling en verantwoordelijkheid is geworden;

- GS op 8 oktober 2019 in antwoord op vragen van de SP hebben aangegeven dat zij een goede kwaliteit van de recreatiegebieden belangrijk vindt en dat ook in lijn is met de Visie op de Rijke Groenblauwe Leefomgeving, waarin staat dat aantrekkelijke recreatiegebieden een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving;

- GS in hun brief d.d. 9 juni 2021 inzicht hebben gegeven in de stappen die gezet zijn en nog gezet worden binnen de huidige financiële mogelijkheden voor recreatiebeheer om het recreatiegroen in Zuid-Holland te behouden en waar mogelijk te verbeteren;

- beheermiddelen van belangrijke provinciale taakstellingen op het gebied van het beheer en onderhoud van provinciale recreatiegebieden vaak omvangrijk en structureel zijn;

- gebleken is dat budgettering van financiële middelen voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden, ook voor de lange termijn, niet standaard is uitgesplitst;

- uit de Kadernota gebleken is dat de huidige en toekomstige financiële middelen voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden ontoereikend zijn;

Overwegende dat:

- uit informatie van Staatsbosbeheer blijkt dat er nu al sprake is van achterstallig onderhoud, beperkt toezicht en beperkte handhaving in de Zuid-Hollandse recreatiegebieden;

- de behoefte aan kwalitatief hoogwaardig groen dichtbij huis nergens in Nederland zo groot is als in onze provincie1 en deze behoefte in het afgelopen coronajaar alleen maar verder is toegenomen;

- door aanpassingen in het beheer van recreatiegebieden de natuurwaarde van deze gebieden sterk verhoogd kan worden en voor recreatie aantrekkelijker is;

- het belang van recreatiegebieden met hoge natuurwaarden voor beschermde planten en diersoorten eveneens steeds urgenter wordt en de gekozen manier van beheer en onderhoud niet mag leiden tot een afname van de kwaliteit en veiligheid van deze gebieden;

- achterstallig onderhoud van groen- en recreatiegebieden zoveel als mogelijk voorkomen moet worden;

verzoeken het college:

- inzichtelijk te maken wat de toekomstige exacte jaarlijkse tekorten gaan zijn voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden wanneer we achterstallig onderhoud willen voorkomen en de natuurwaarden willen vergroten;

- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in juni 2022, een voorstel aan Provinciale Staten aan te bieden waarin is opgenomen op welke wijze de financiering, inclusief de indexering, voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden structureel worden betrokken bij de begroting en welke oplossingsrichtingen het college daarbij voor ogen heeft;

- hierbij ook alternatieve financieringsmogelijkheden voor beheer en onderhoud in ogenschouw te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
Frank Johan Hoogendam, SP
Willem Bakx, 50Plus

1 Nationale Landschap Enquête Natuurmonumenten, 2019


Status

Aangehouden

Voor

Tegen