Amen­dement: Schrappen bezui­ni­gingen budget ruiter­paden


10 november 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Besluitpunt 1 in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

1. Vast te stellen de begroting 2022 met dien verstande dat:

Het beschikbaar houden van het budget voor voldoende veilige en nieuwe ruiterpaden in onze provincie door de voorgestelde verlaging van het budget ten laste van de reserve Groene Ambities, wordt geschrapt. Dekking van € 0,75 mln. ten laste van het begrotingssaldo.

2. De Begroting 2022 inclusief bijlagen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen uit dit amendement.

Toelichting:

Niet voor niets is er in 2018 een motie aangenomen om in onze provincie een ruiterroutenetwerk te realiseren, verdeeld over 2 fasen. Het vastgestelde ruiterpadenplan is nog lang niet af. Zuid-Holland heeft het hoogste aantal recreatieruiters van Nederland, maar tegelijkertijd het minste aantal kilometers ruiterpad. De kwaliteit van de ruiterpaden is nog lang niet overal op orde vanwege achterstallig onderhoud wat leidt bij onbegaanbaarheid ervan tot gebruik van fiets- en wandelpaden door ruiters, wat onwenselijk is. Ook zijn er nog veel ontbrekende schakels in het netwerk, die verbonden moeten worden. De plannen zijn nog lang niet gerealiseerd en in het belang van een goed recreatief en veilig ruiterpadennetwerk is het budget hiervoor benodigd.

Carla van Viegen Partij voor Dieren
Tessa Dulfer PVV


Status

Verworpen

Voor

Tegen