Amen­dement: Extra geld aanpak klimaat­crisis en biodi­ver­si­teits­crisis


10 november 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

Besluitpunt 3 in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

3. Vast te stellen de onttrekkingen en toevoegingen van de bestemmingsreserves en algemene reserve met dien verstande dat:
1. Aan de algemene reserve € 20 mln wordt onttrokken.
2. Hiervan wordt € 10 mln toegevoegd aan reserve ‘groene ambities’ ten behoeve van gebiedsgerichte aanpak vermindering CO2 uitstoot door vermindering van de veestapel in Zuid-Holland en € 10 mln toevoegen aan reserve ‘ontwikkelopgave natuur’ ten behoeve van bevorderen biodiversiteit.
3. De begroting 2022 inclusief bijlagen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen uit dit amendement.

Toelichting

De aanpak van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis verdienen de hoogste prioriteit, omdat als we nu geen actie gaan ondernemen dit desastreuze gevolgen heeft voor de mensheid als geheel zo blijkt uit vele wetenschappelijke rapporten. Extra financiële middelen zijn nodig om deze crises het hoofd te kunnen bieden en ook de provincie zal een substantiële bijdrage moeten leveren om de provincie toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Vermindering van de veestapel levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot, zo blijkt uit vele wetenschappelijke rapporten en gerichte inzet op verbeteren van de biodiversiteit levert een belangrijke bijdrage aan het stoppen van de nog steeds afnemende biodiversiteit.
Het is een belangrijke politieke keuze om hiervoor snel extra maatregelen te treffen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Schrappen bezuinigingen budget ruiterpaden

Lees verder

MOTIE: Actie Actie Actie !!!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer