MOTIE: Actie Actie Actie !!!


10 november 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021;

constaterende dat:

• Provinciale Staten in 2019 akkoord zijn gegaan met de ondertekening van het Klimaatakkoord door het IPO-bestuur;
• de provincie taken heeft om maatregelen te treffen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan;
• de urgentie hoog is en de gevolgen van klimaatverandering nu al leiden tot grote problemen, zoals droogte, hittestress en ernstige wateroverlast;
• de aanpak zich vooral richt om de CO2 uitstoot te beperken;
• ook onze Minister-president oproept tot versnelling: actie, actie, actie;

Overwegende dat:

• het provinciale beleid tot nu toe nog te weinig heeft geleid tot daadwerkelijke maatregelen en CO2 reductie;

Verzoeken het college:

• de provinciale maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan te versnellen en voor 1 april 2022 te komen met een plan van aanpak hiervoor;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen