MOTIE: Economie binnen ecolo­gische grenzen


10 november 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021 ter
behandeling van het bovenvermelde agendapunt;

constaterende dat:

• we naast eventuele financiële tekorten, ook met ecologische tekorten te maken hebben, onder andere uitgedrukt in de Nederlandse ‘Earth Overshoot Day’1;

overwegende dat:

• een sluitende ecologische begroting waarborgt dat we met ons economisch beleid en activiteiten niet meer aan de aarde onttrekken, dan onze planeet aankan;
• het ten koste gaat van de leefbaarheid van de aarde en van toekomstige generaties om de aarde uit te putten;

verzoekt het College:

• de ambitie uit te dragen van een economie en activiteiten die geen schade aanrichten aan gezondheid van mens, dier en hun leefomgeving, maar daar juist zoveel mogelijk een positieve bijdrage aan leveren en in evenwicht blijven met de draagkracht van de aarde;

en gaan over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf
Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

1. Country Overshoot Days 2020 - Earth Overshoot Day


Status

Verworpen

Voor

Tegen