MOTIE Inci­dentele Verant­woor­dingsdag wordt vaste Begro­tingsdag


15 juni 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • op 20 mei ’22 een mooie verantwoordingsdag is gehouden met de titel 'In gesprek voor een beter Zuid-Holland'.
  • hier vruchtbare discussies zijn gevoerd over thema’s waar de provincie Zuid-Holland zich mee bezighoudt.

Overwegende dat:

  • het van belang is om bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven actief te betrekken bij de provincie.
  • de gesprekken tijdens de verantwoordingsdag vaak gingen over wat moet de provincie doen en minder over wat heeft de provincie gedaan.

Verzoekt het college:

  • om jaarlijks een begrotingsdag te organiseren voor de eerste commissiebespreking over de begroting plaatsvindt.
  • op verzoek reiskosten te vergoeden om daarmee te voorkomen dat financiën een barrière vormen om te participeren.
  • de begrotingsdag op een zaterdag te houden om zo zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn.
  • zich in te spannen zodat tenminste 100 bewoners zich aanmelden.
  • dat wanneer er besloten wordt tot een burgerberaad, later in deze vergadering, hiermee goede afstemming plaatsvindt.

En gaat over tot de orde van de dag,

Paulien van der Hoeven (PvdA)
Arjan Witte (ChristenUnie/SGP)
Michel Rogier (CDA)
Hanke Hoogerwerf (PvdD)
Lies van Aelst (SP)
Willem Bakx (50Plus)
Ariëtte Kasbergen (GroenLinks)
Metin Çelik (DENK


Status

Aangenomen

Voor

Tegen