Amen­dement Verhogen knel­pun­tenpot 2022


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Besluiten:

1. Met betrekking tot de Subsidies het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat subsidieregeling 1.06.106 komt te luiden als volgt:

1. Vast te stellen het besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2022

2. de verhoging te dekken ten laste van het begrotingssaldo 2022 (overschot) van € 69,3 mln.

3. de voorjaarsnota 2022 inclusief bijlagen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen uit dit amendement.

Toelichting:

Om de bouw van zelfstandige en onzelfstandige woningen sociale huur en midden huur te versnellen is op 23 maart 2021 de Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en midden huur Zuid-Holland vastgesteld. Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen zodat het financieel tekort op een woningbouwproject kleiner wordt en het project uitgevoerd kan worden. In 2021 is een eerste tranche opengesteld met een budget van €10 mln. De subsidieregeling was binnen een paar dagen uitgeput. Voorgaande geeft wel aan hoe hoog de nood was en feitelijk nu nog is. Het huidige budget van €2,25 mln. en zelfs met de voorgestelde verhoging van €0,5 mln. vanuit andere beleidsdoelen uit Ambitie 6, weerspiegelt de huidige nood niet.

In Zuid-Holland moet het komende decennium 200.000 woningen worden gebouwd. Zo’n 52% van de Zuid-Hollandse huishoudens zijn aangewezen op een sociale woning en de gemiddelde prijs van een koopwoning is niet betaalbaar met een modaal jaarsalaris. De provincie wil daarom betaalbare en passende woningbouw versnellen en ervoor zorgen dat de woningvoorraad op peil is. De voorgestelde aanpassing van het besluit levert hier een bijdrage in.

Voor de regeling geldt dat:

- Deze wordt opengesteld voor alle gemeenten in onze provincie;
- De projecten binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) worden uitgevoerd of op de 3-hectarelijst staan, zodat hier verder geen discussie over hoeft te ontstaan;
- Het project binnen 2 jaar kan starten;
- Wordt getoetst wat de oorzaak van het tekort is, dat wordt beoordeeld of de gemeente zelf wel afdoende heeft gedaan om het tekort zo klein mogelijk te houden en hier ook een bijdrage in levert;
- Het gaat om projecten met woningen die in de sociale huur en middenhuur sector vallen.

Op dit moment is er al reeds voor €3,5 mln. door gemeenten ingeschreven. Door de verhoging kunnen alle reeds ingediende aanvragen toegekend worden.

1. Vinesh Lalta (D66)
2. Jeroen Heuvelink (D66)
3. Carla van Viegen (PvdD)
4. Ton van Rijnberk (Groep van Rijnberk)
5. Jeremy Mooiman (PVV)
6. Nol van Gerven (GroenLinks)
7. Rosalie Bedijn (PvdA)
8. Peter van Waaij (VVD


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Incidentele Verantwoordingsdag wordt vaste Begrotingsdag

Lees verder

MOTIE Een rechtvaardig stikstofbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer