MOTIE Een recht­vaardig stik­stof­beleid


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022

Constaterende dat:

• opeenvolgende kabinetten het stikstofprobleem keer op keer voor zich uit hebben geschoven;
• er door deze kabinetten in het verleden nooit echte keuzes gemaakt zijn over het substantieel verminderen van de stikstofuitstoot;
• dit beleid heeft geleid tot grote problemen voor volksgezondheid, water-, bodem- en luchtkwaliteit;
• de hoogste rechter dit regeringsbeleid keer op keer als onvoldoende heeft beoordeeld;
• het kabinet het stikstofprobleem wat betreft de landbouw nu over de schutting van de provincies gooit zonder helder financieel perspectief;
• de noodzaak om stikstof- en ammoniakuitstoot snel en drastisch te verminderen voor de leefbaarheid van onze aarde en de kwaliteit van de Zuid-Hollandse natuur urgent is.

Overwegende dat:

• banken enorm verdiend hebben aan boeren via de aan de sector opgelegde innovaties en schaalvergrotingen;
• deze boeren nu dreigen met schulden te blijven zitten;
• de stikstofaanpak geen bail-out voor banken en andere financiële instellingen mag worden;
• schaalvergroting in landbouw en veehouderij een doodlopende weg is gebleken waardoor marges van boeren afnemen en zij geen eerlijke prijs voor hun producten krijgen;
• de positie van de boer in de hele keten versterkt moet worden ten opzichte van de agro-industrie, veevoederbedrijven, banken en supermarkten;
• minder vee, minder mest en minder stank zelfs door de boerenbelangenorganisaties wordt bepleit;
• Zuid-Holland als provincie een koploper rol kan nemen bij het omschakelen naar een duurzame vorm van landbouw en veeteelt, in balans met omgeving, natuur en milieu;
• waar mogelijk deze boeren de transitie mee moeten kunnen maken en dat hiervoor nieuwe verdienmodellen ontwikkeld moeten worden.

Verzoekt het college:

Door te gaan met:

• de eigen noodzakelijke en ambitieuze integrale aanpak;
• de Zuid-Hollandse aanpak stikstofreductie en natuurverbetering door te ontwikkelen naar een aanpak in alle sectoren waarbinnen de sectoren landbouw, industrie, transport en luchtvaart voor hun eerlijke deel bijdragen aan de reductie van de stikstof uitstoot;
• het bieden van ruimte en zekerheid voor regionaal maatwerk waarbij het uitgangspunt is dat de grootste vervuilers het meeste reduceren;
• het actief ondersteunen van boeren door samen met de sector nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor duurzame, biologische en extensievere vormen van landbouw en daarbij zeker ook een eerlijke beloning voor natuur- en landschapsbeheer mee te nemen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Frank Johan Hoogendam (SP)
Robert Klumpes (GL)
Carla van Viegen (PvdD)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Verhogen knelpuntenpot 2022

Lees verder

MOTIE Agrarische sector in ruimtelijk beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer