MOTIE Agra­rische sector in ruim­telijk beleid


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• Nederland de internationale verplichting heeft om de natuur in een gunstige staat van instandhouding te brengen en achteruitgang van de natuur te voorkomen;
• Het kabinet voornemens is de stikstofuitstoot in uiterlijk 2030 te halveren;
• Minister van der Wal in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vergaande kabinetsplannen heeft gemaakt om dit doel te bereiken.

Overwegende dat:

• De Omgevingswet nastreeft dat we in de fysieke leefomgeving een integrale benadering toepassen en gebiedsgerichte afwegingen maken;
• De omgevingsvisie dé visie is waar al het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samenkomt;
• Landbouwbeleid, veenweidenstrategie, voedselbeleid alsook alle andere beleidsvelden bij elkaar komen in de landelijke deelgebieden in onze provincie en daar integrale afwegingen dienen plaats te vinden.

Verzoeken het college:

• Op basis van de gebiedsprocessen en lopende beleidsprocessen en strategieën te komen met een herijking van het omgevingsbeleid, specifiek de omgevingsvisie;
• Daarin een uitwerking te maken van welke soort agrarische bedrijvigheid toekomst heeft in welk gebied.

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Laura Neijenhuis, D66
2. Carla van Viegen, PvdD
3. Robert Klumpes, GroenLinks
4. Frank Johan Hoogendam, SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Een rechtvaardig stikstofbeleid

Lees verder

MOTIE Onvoldoende verklaren participatieproces RTHA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer