MOTIE: Intrekken ontheffing doden konijnen


Begroting 2024

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • op de Geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren 2020 het konijn als ‘gevoelig’ is opgenomen[1];
 • de populatiegrootte van het konijn sinds 1950 afgenomen is met meer dan 60%[2];
 • het konijn zich niet in een gunstige staat van instandhouding bevindt[3];
 • de Minister voor Natuur en Stikstof de sluiting van de jacht op het konijn heeft verlengd voor het jachtseizoen 2023-2024[4];
 • GS een ontheffing op duurzaam beheer op industrieterreinen, sportvelden en langs wegen en dijken heeft verleend.
 • In 2020 via 35 afgegeven ontheffingen op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven 5.686 konijnen zijn gedood, in 2021 via 29 afgegeven ontheffingen 3.319 konijnen gedood en in 2022 via 24 afgegeven ontheffingen 3.361 konijnen zijn gedood;[5]
 • GS (mede) opdracht heeft gegeven tot het onderzoek ‘Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen’[6].

Overwegende dat:

 • GS een wettelijke taak hebben om het konijn in gunstige staat van instandhouding te brengen en te houden;
 • in de Nederlandse duinen een dringend tekort aan konijnen is;
 • de aantallen gedode konijnen niet bijdragen aan de gunstige staat van instandhouding van het konijn;
 • in januari 2023 konijnen afkomstig van de Maasvlakte op Vlieland zijn uitgezet[7];
 • op 28 augustus 2023 ontheffing is verleend aan Dunea om in N2000 gebied Meijendel konijnen afkomstig van de Maasvlakte uit te zetten.[8]

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • de ontheffing voor duurzaam beheer van konijnen in te trekken / niet meer te verlenen / niet meer te gebruiken in het belang van de gunstige instandhouding van het konijn;
 • de projecten om konijnen uit te zetten in de Nederlandse duinen te intensiveren om de populatie konijnen in de duinen te kunnen versterken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Debora Fernald Groep Doe Stoer
Lies van Aelst SP

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-56788.html
[2] Basisrapport RL Zoogdieren 01102020 def (zoogdiervereniging.nl)
[3] https://research.wur.nl/en/publications/staat-van-instandhouding-haas-en-konijn
[4] - (overheid.nl)
[5] Faunabeheerplan-konijn-Zuid-Holland-2023-2029.pdf (fbezh.nl)
[6] obn-2017-86-dk-herstel-konijnenpopulaties-in-kustduinen.pdf (natuurkennis.nl)
[7] 5 vragen over het uitzetten van konijnen op vlieland (staatsbosbeheer.nl)
[8] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-10204.html


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE: Verbreden subsidieregeling verbeteren waterkwaliteit

Lees verder

Motie: Ondersteuning sociale en psychische nood agrariërs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer