MOTIE: Verbreden subsi­die­re­geling verbe­teren water­kwa­liteit


Begroting 2024

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • in 2000 internationaal de doelen van de Kaderrichtlijn Water in Europees verband zijn afgesproken;
 • na 23 jaar nog steeds 0 procent van de Zuid-Hollandse oppervlaktewateren voldoet aan de internationaal afgesproken doelen van de Kaderrichtlijn Water;
 • de tijd steeds meer gaat dringen en in 2027 100 procent van de Zuid-Hollandse oppervlaktewateren moet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water;
 • de jaarlijkse doelen in het verleden al steeds meer naar beneden zijn bijgesteld (van 2010 12% naar 2010: 4 %; van 2011 18% naar 2011: 5%; van 2012 24%, naar 2012: 7%; van 2013 30% naar 2013: 9%; 2014: 11%);
 • het college tijdens de commissie Landelijk Gebied op 1 november heeft aangegeven dat het subsidiebudget ‘verbeteren waterkwaliteit’ (beleidsdoel 5.3, paragraaf 2,13) in 2022 en tot nu toe in 2023 niet geheel zijn uitgeput.

Overwegende dat:

 • over vier jaar 100 procent van de oppervlaktewateren moet voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water;
 • het noodzakelijk is om extra inspanningen te verrichten om de afgesproken waterkwaliteitsdoelen te halen;
 • het belangrijk is om de subsidieregeling ‘verbeteren waterkwaliteit’ maximaal te benutten om de waterkwaliteit te verbeteren;
 • het college de suggestie heeft meegegeven om de subsidieregeling te verbreden.

Verzoekt het college:

 • de subsidieregeling beleidsdoel 5.3 paragraaf 2.13 te verbreden in het belang van de verbetering van de waterkwaliteit;
 • voor 1 maart 2024 aan Provinciale Staten aan te geven welke extra maatregelen i.s.m. de waterschappen worden getroffen om te gaan voldoen aan de doelen van de KRW in 2027.

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Deborah Fernald Groep Doe STOER
Lies van Aelst SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Verbeteren leefomgeving egels

Lees verder

MOTIE: Intrekken ontheffing doden konijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer