Motie: Verbe­teren leef­om­geving egels


Begroting 2024

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • de egel één van de Zuid-Hollandse icoonsoorten is;
 • op de website van de provincie Zuid-Holland staat: ’Als het leefgebied van de icoonsoorten op orde is dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Zij zijn een graadmeter daarvoor’;
 • het echter niet goed gaat met de egel en het college dit ook heeft erkend tijdens de commissie Landelijk Gebied;[1]
 • daaruit concluderend het ook niet goed gaat met de natuur;
 • er ten opzichte van 1994 60% minder egels zijn en ook dit jaar minder egels zijn geteld dan vorig jaar;[2]
 • de dierenambulance Leiden e.o. heeft aangegeven steeds meer egels te vervoeren naar de wildopvang;
 • de egel nog steeds op de Vrijstellingslijst staat;[3]
 • het leefgebied van de egel steeds kleiner wordt;
 • er steeds minder insecten zijn wat het eten van de egel is.

Overwegende dat:

 • het college heeft aangegeven te willen inzetten op de verbetering van de leefomgeving van de egel;
 • dit kan helpen om de egel beter te beschermen.

Verzoekt het college:

 • extra inzet te plegen op de verbetering en mogelijk uitbreiding van de leefomgeving van de egel;
 • hiervoor een gericht plan van aanpak te maken;
 • voor 1 maart 2024 Provinciale Staten hiervan in kennis te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Debora Fernald Groep Doe Stoer
Lies van Aelst SP

[1] https://www.dierenbescherming.nl/actueel/noodkreet-wildopvangcentra-en-wildvervoer
[2] https://www.egelbescherming.nl/bijna-helft-minder-egels-geteld-dan-vorig-jaar-op-eerste-dag-egeltelling/
[3] https://habitus.nl/vrijgesteldesoorten


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Onderzoek effecten gebruik beaumix voor natuur, milieu en volksgezondheid

Lees verder

MOTIE: Verbreden subsidieregeling verbeteren waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer