Motie: Onderzoek effecten gebruik beaumix voor natuur, milieu en volks­ge­zondheid


Begroting 2024

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • de provincie Zuid-Holland opdrachtgever is van de vernieuwing van de Tjalmaweg, onderdeel van de nieuwe RijnlandRoute tussen de N206 bij Katwijk, de N44 bij Leiden en de A4 bij Zoeterwoude en er tijdens de werkzaamheden 156.000 ton Beaumix is gebruikt.[1] [2] [3]
 • op 31 oktober 2023 het college schriftelijke vragen heeft beantwoord over het gebruik van beaumix.
 • beaumix een bouwstof is die als as overblijft na de verwerking van restafval in afvalcentrales. Voordat dat restafval wordt verbrand, worden zoveel mogelijk metalen, plastic en recyclebare materialen gehaald, maar in de bouwstof die overblijft daarvan nog wel kleine batterijen, plastic, metalen, en recyclebare materialen achterblijven.
 • het gebruik van beaumix tot onrust bij de gemeente Katwijk leidde en onder omwonenden van de weg.
 • de bewonersorganisatie Katwijk Smart Village (KSV) een eigen onderzoek deed en in bodemmonsters hoge concentraties zware metalen, zoals chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink vond;
 • die concentraties veel hoger waren dan de wet toestaat;
 • om risico's voor de volksgezondheid en het milieu uit te sluiten de gemeente Katwijk daarom het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie heeft gevraagd maatregelen te nemen;
 • het lozen van het drainagewater is inmiddels door de provincie stopgezet.
 • de provincie het afvalwater uit de pompkelder nu met 2 vrachtwagens per dag afvoert;[4]

Overwegende dat:

 • het provinciebestuur uit voorzorg de drainage in juli jl. heeft afgesloten na resultaten van het wateronderzoek dat de gemeente Katwijk liet uitvoeren;\
 • daaruit kan worden opgemaakt dat ook het provinciebestuur zich zorgen maakt over de effecten voor de natuur, het milieu en de volksgezondheid;

Verzoekt het college:

 • onderzoek te laten uitvoeren over de gevolgen van het de effecten op het gebruik van beaumix voor de natuur, milieu, waaronder de waterkwaliteit, en de volksgezondheid;
 • actief zich in te zetten voor verbetering van de normering en toepassing van circulaire bouwstoffen;
 • actief aan de slag te gaan met betere informatie en educatie, bijvoorbeeld

om te voorkomen dat er nog batterijen bij het huisvuil worden gegooid;

 • Provinciale Staten voor 1 maart 2024 hierover een terugkoppeling te geven;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Debora Fernald Groep Doe Stoer
Lies van Aelst SP

[1] https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/77031/opnieuw-beaumix-bij-tjalmaweg-politiek-schrikt-zich-rot
[2] https://nos.nl/regio/zh-west/artikel/442931-schadelijke-stoffen-gevonden-in-water-onder-nieuwe-provinciale-weg-mogelijk-verband-met-beaumix Beaumix | RijnlandRoute
[3] https://rijnlandroute.nl/deelprojecten/n206-tjalmaweg/beaumix/
[4] https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/oktober-2023/tijdelijke-afvoer-drainagewater-verdiepte-ligging/


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Financiƫle ondersteuning dierenambulances

Lees verder

Motie: Verbeteren leefomgeving egels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer