MOTIE: Vrije migratie damherten


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • damherten wettelijk beschermde in het wild levende dieren zijn;
  • de status van vrijlevende damherten niet verandert op het moment dat zij zich vestigen in een nieuw gebied; het blijven beschermde dieren;
  • het voorkomen van vestiging van een beschermde diersoort in een ander gebied, op grond van de Wet natuurbescherming niet is toegestaan;
  • de vestiging van damherten in een nieuw gebied, geen wettelijke grond bestaat voor ingrijpen door de provincie;

Overwegende dat:

  • de provincie met de bepaling om vrije migratie van inheemse beschermde damherten tegen te gaan, indruist tegen de wet;

Roept het college op

Om het Omgevingsprogramma te wijzigen door in Hoofdstuk B2 Faunabeheer bij Maatregel: het beheer van reeën en damherten op pagina 41 de volgende tekst te schrappen:

  • ‘Buiten de eerdergenoemde duingebieden vindt de provincie het vestigen van nieuwe

(populaties) (verwilderde) damherten niet wenselijk.’

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Geen populatiebeheer reeën

Lees verder

MOTIE: Inzet op ecologisch systeemherstel bij aanpak wijdverbreide invasieve exoten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer