MOTIE: Inzet op ecolo­gisch systeem­herstel bij aanpak wijd­ver­breide invasieve exoten


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • het college de inzet op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten wil laten plaatsvinden door middel van preventie, eliminatie en beheer;

Overwegende dat:

in geval van wijdverspreide exoten, die zich volledig hebben gevestigd, hetzelfde beleid zou moeten worden gevoerd als in het geval van inheemse diersoorten;

als er sprake is van belangrijke schade of situaties waarbij sprake is van gevaar voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid, er lokale maatregelen kunnen worden getroffen die zijn gericht op het oplossen van het betreffende probleem;

het belangrijk is dat hierbij gekozen moet worden voor ecologisch systeemherstel;

bij schade in eerste instantie gekozen moet worden voor diervriendelijke, niet-dodelijke maatregelen;

Verzoekt het college:

  • om bij wijdverspreide exoten, die zich volledig hebben gevestigd, hetzelfde beleid gevoerd te voeren als in geval van inheemse diersoorten

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Vrije migratie damherten

Lees verder

Amendement: Betere bescherming van bevers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer