Afsteken vuurwerk risico voor broedende vogels


24 april 2013

Den Haag, 24 april 2013 – Het afsteken van vuurwerk ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april kan schadelijk zijn voor dieren, vooral voor broedende vogels. Als dieren worden verstoord is dat in strijd met de Flora- en faunawet. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie bij het verlenen van vuurwerkvergunningen rekening moet houden met dieren, natuur en milieu. Tijdens de troonswisseling op 30 april wordt er in 24 Zuid-Hollandse gemeenten vuurwerk afgestoken. Als het om meer dan 200 kg vuurwerk gaat, moet het bedrijf dat het vuurwerk afsteekt, hiervoor een vergunning aanvragen bij de provincie. Die stelt namelijk eisen aan onder meer blusmiddelen, verpakkingen, veiligheidsafstanden en vervoer.De provincie heeft aan twaalf van deze bedrijven zo’n vergunning afgegeven. De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland wil weten of de provincie rekening heeft gehouden met de gevolgen van het afsteken van vuurwerk voor dieren, natuur, milieu en mensen.

De kans bestaat dat de provincie in strijd handelt met de Flora- en faunawet. Daarin staat namelijk dat als menselijk handelen nadelige gevolgen heeft voor flora of fauna, dergelijk handelen achterwege moet blijven. Of er moeten maatregelen worden genomen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.Volgens de Partij voor de Dieren betekent dit dat de instantie die de vuurwerkvergunning afgeeft, er zeker van moet zijn dat er geen dieren worden verstoord. De partij betwijfelt of de provincie in dit geval bij de vergunningverlening rekening heeft gehouden met het dierenwelzijn. Met name voor vogels middenin het broedseizoen veroorzaakt het afsteken van vuurwerk een enorme verstoring, waardoor ze ernstig gestrest raken. Verder vraagt de Partij voor de Dieren of er vergunningen zijn verleend voor het afsteken van vuurwerk nabij Natura 2000-gebieden. Als dat zo is, heeft dit zeer nadelige consequenties voor de daar aanwezige kwetsbare natuur en beschermde dieren.

Ook wijst de partij de provincie op een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. Die heeft op grond van de Flora- en faunawet het afsteken van vuurwerk tijdens de troonswisseling in Weesp verboden. De partij wil weten of de provincie rekening heeft gehouden met deze rechterlijke uitspraak bij het afgeven van de vergunningen. De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat bij het verlenen van vuurwerkvergunningen er zeer strenge regels gaan gelden. Het aantal vergunningen zou beperkt moeten blijven en het uitgangspunt daarbij zou moeten zijn: ‘Geen vuurwerk, tenzij…’. De partij vraagt de provincie haar beleid op dit punt onder de loep te nemen en de regels aan te scherpen, zodat de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en mensen tot een minimum beperkt blijven.