Partij voor de Dieren wil dat provincie meebe­taalt aan opvang wilde dieren


2 mei 2013

Den Haag, 2 mei 2013 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de provincie gaat meebetalen aan de opvang van gewonde of hulpbehoevende wilde dieren. Veel opvangadressen voor wilde dieren, zoals egels, zijn volledig afhankelijk van giften. Tegelijk moeten zijn voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen, die extra geld kosten. De provincie is medeverantwoordelijk voor de opvang van wilde dieren en zou de opvangcentra daarom een subsidie moeten geven.

Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren is iedereen verplicht hulpbehoevende huis- en wilde dieren de nodige zorg te verlenen. Elk jaar treffen duizenden inwoners van Zuid-Holland gewonde of hulpbehoevende wilde dieren aan. Omdat zij daar meestal niet zelf voor kunnen zorgen, brengen zij deze dieren naar een dierenopvangcentrum. Bij gebrek daaraan verzorgen ze de dieren thuis, maar dat is een onwenselijke situatie.

Met ingang van 1 juli 2012 moeten de opvangcentra voor beschermde inheemse dieren aan nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Die aanpassingen kosten de centra veel extra geld. Als gevolg van de strengere regelgeving hebben bijvoorbeeld acht van de veertien egelopvangcentra in Zuid-Holland de deuren moeten sluiten. Dit terwijl de egel volgens de Flora- en faunawet een beschermde diersoort is, net als onder meer zeehonden, bruinvissen, wilde konijnen en diverse vogels.

De huidige opvangadressen voor wilde dieren zijn volledig afhankelijk van particuliere giften en zijn daarom vaak noodlijdend. Dit terwijl zij een noodzakelijke en algemeen maatschappelijke taak vervullen. Alleen al in Zuid-Holland wordt er jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro besteed aan de opvang van wilde dieren.

In de Flora- en faunawet staat dat de rijksoverheid en de provincies verantwoordelijk zijn voor de bescherming en een goede zorgplicht van wilde dieren. Deze wet wordt echter gedecentraliseerd. Dat betekent dat de provincies binnenkort volledig verantwoordelijk worden voor uitvoering en handhaving ervan, inclusief de bescherming en zorgplicht van alle wilde dieren.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat Gedeputeerde Staten zorgen voor een goede opvang- en vervoersregeling voor gewonde en hulpbehoevende wilde dieren. Ze pleit in dat verband voor het verlenen van financiële ondersteuning van de opvangcentra voor wilde dieren in deze provincie in de vorm van een subsidie. Ook wil de partij weten wat Gedeputeerde Staten er van vinden dat acht van de veertien egelopvangcentra in Zuid-Holland noodgedwongen de deuren hebben gesloten: ‘Egels zijn nu de dupe van de strengere regelgeving’.

Het komt ook voor dat dieren aan hun lot worden overgelaten omdat ze nergens kunnen worden opgevangen. En soms worden dieren ontheemd aangetroffen omdat hun leefgebied is vernietigd als gevolg van onderhouds- of andere werkzaamheden. De Partij voor de Dieren vraagt zich dan ook af wie er in die gevallen verantwoordelijk is voor de opvang van deze dieren.