Bijdrage begroting 2009


13 november 2008

“Er is een transformatie gaande in de samenleving. De transformatie van een oud naar een nieuw paradigma.”
Dit staat beschreven in het voorwoord van het managementboek ‘Marketing is waardenloos’ van Joyce Meuzelaar. Dit voorwoord is ook voor deze begrotingsbeschouwing belangrijk en ik zal een aantal passages hieruit noemen.
“Het nieuwe paradigma, oftewel dat nieuwe opkomende waardepatroon waar Joyce over schrijft, is in onze samenleving nog een onderstroom. Die onderstroom van mensen die de nieuwe waarden aanhangen, uitdragen en in de praktijk brengen, is nog een relatief kleine groep. Het gros van de mensen, de bovenstroom, zit nog in een waardepatroon dat leidend is geweest in de industriële tijd. De doelstelling voor de maatschappelijke ontwikkeling in de komende tijd moet dan ook zijn dat de onderstroom verder aanzwelt en uiteindelijk via transformatie de bovenstroom wordt..Mechanistisch wordt organisch. Specialisatie en fragmentatie worden vervangen door het zoeken naar samenhang en heelheid. Mensen worden in hun keuzen meer intern dan extern bepaald. Die omkering begint bij persoonlijke ontwikkeling, bij onszelf. Als we dit omkeringprincipe in de praktijk gaan brengen, is dat van grote invloed op hoe we leven, werken, zakendoen en politiek bedrijven. We zullen leren minder vanuit systemen te denken, maar veel meer vanuit waarden te sturen. In het marktdenken zal aanbodgedreven marketing plaatsmaken voor het leveren van echte toegevoegde waarde op basis van authentieke identiteit (magnetisering genoemd).
De omkering zal ook van heel grote invloed zijn op onze omgang met de (noot: dieren en de) natuur. We hebben ons in de vorige bewustzijnsfase buiten de natuur geplaatst om haar te beheersen, met alle gevolgen van dien. We gaan onszelf nu weer meer zien als deel van de natuur, als verbonden met en afhankelijk van andere vormen van leven. Alleen als we dat beseffen, maken we kans weer in balans met de natuur te komen. En dat is hard nodig.
Het zijn onze eigen waarden die ons moeten gaan leiden en niet het systeem. Authenticiteit is daarbij het sleutelwoord.”

U zult zich afvragen door wie dit voorwoord is geschreven. Dit zou geschreven kunnen zijn door iemand van de Partij voor de Dieren. Maar nee, door een prominent lid van een grote politieke partij. Het is namelijk de bekende CDA’er, Herman Wijffels. Onbegrijpelijk hè, dat zo’n belangrijke man binnen het CDA nog geen navolging krijgt. Het wordt hard tijd dat ook het CDA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland afstand doet van het opkomen voor de economische korte termijnbelangen van hun achterban en lange termijnbelangen en duurzaamheid hoger in het vaandel gaat dragen en deze ook daadwerkelijk inhoud gaat geven. Ik daag het CDA van harte hiertoe uit. En natuurlijk ook de andere fracties, die het marktdenken, de economie en de korte termijn nu nog laten prevaleren boven natuur, milieu, duurzaamheid en de langetermijn. Kunnen zij dat? Yes they can!
De wereldwijde financiële crisis, de klimaat- en voedselcrisis dwingen ons tot nadenken over duurzame ontwikkelingen. Herman Wijffels heeft aangegeven deze crises niet los van elkaar te zien, maar juist met elkaar te verbinden en vanuit de totaliteit te bezien. Duurzame ontwikkeling is volgens Wijffels op de korte termijn vooral een reactie op de scheefgroei in een voorgaande periode, waarin de industriële maatschappij ontstond. Vanuit het langere termijnperspectief is er nu een breukpunt. De verhouding tussen mens en natuur wordt opnieuw gedefinieerd. Vanuit de bewustzijnsverandering die dat met zich mee brengt worden nieuwe ambities voor de 21e eeuw geformuleerd.

Duurzaamheid moet dus volgens hem hierbij leidend zijn en ik moet u bekennen: hij is een man naar mijn hart. En als een CDA’er dat kan, kunnen we dat allemaal. Ook iedereen hier in deze zaal. Van links tot rechts, van gevestigde partijen tot nieuwkomers zoals mijn partij, van oud tot jong. Kan dat? Yes, we can!

Ook de dierindustrie vormt een grote bedreiging voor het klimaat en draagt bij aan de honger in de wereld. Als provincie zouden we scherp moeten inzetten op een reductie van de veestapel en aanpassing van eetgewoontes richting een meer plantaardig dieet.
De scheefgroei die volgens Wijffels is opgetreden, is veroorzaakt door de industriële, beheersende omgang met de natuur, die niet duurzaam blijkt. We roeien systematisch andere vormen van leven uit. Nu we er achter komen dat de mens onderdeel is van de natuur, en dat als alle zoogdieren zijn uitgeroeid, wijzelf hoogstwaarschijnlijk ook niet overleven, vindt een kentering plaats in denken, aldus Wijffels. Die kentering moeten we allemaal maken. Mijn partij heeft dat al gedaan. Nu de andere partijen nog. Kan dat? Yes you can!

Ook in Zuid-Holland is het slecht gesteld met het dierenwelzijnsbeleid.
Als wij in het provinciale beleid en in de begroting al dieren tegenkomen, dan gaat het, meestal om acties tégen dieren in plaats van bescherming ván dieren. Een paar voorbeelden:

• Damherten mogen worden afgeschoten, want ze zouden verkeersgevaarlijk zijn. Het zou wat onze fractie betreft juist moeten worden omgedraaid. Het verkeer zou rekening moeten houden met overstekend wild en niet dat dieren afgeschoten moeten worden vanwege verkeersgevaar. Op zijn minst zou de maximum snelheid op deze wegen verlaagd moeten worden en zouden heel duidelijke signaleringsborden moeten worden aangebracht.
• Muskusratten worden bestreden, het kost de samenleving meer dan 31 miljoen per jaar, terwijl er nooit een behoorlijke kosten-batenanalyse is gemaakt. Het is waarschijnlijk dat het herstellen van de schade goedkoper is dan het doden van vele duizenden dieren.
• En vergeet niet die vele andere dieren, zoals zwanen, eksters, konijnen, hazen, eenden, die vaak zinloos worden afgeschoten vanwege vermeende schade.
• In Zuid-Holland worden alleen al dit jaar meer dan 20.000 ganzen afgeschoten en vergast met een zeer pijnlijk gas. Ook hier is wederom een fatsoenlijke kosten-batenanalyse overigens niet eens aan deze massale doding vooraf gegaan. En voor het gebruik van dat dodelijke gas, kooldioxide, is niet eens een vergunning afgegeven! GS keurt het goed door te zeggen dat het, ondanks dat het een verboden middel is, een humaan middel is en stelt zich hiermee boven de wet. Dieren worden hierdoor vogelvrij verklaard en de bescherming van dieren is hiermee overgevleverd aan de willekeur van de overheid! Ik ben diep geschokt door deze opvattingen en keur dit ten zeerste af! Waar blijft nu die overheid die als geen ander de wet zou moeten respecteren en op grond van de wet als uitgangspunt dieren zou moeten beschermen? Graag wil ik van GS antwoord hebben op de vraag op grond waarvan zij zich boven de wet kan stellen en of deze handelswijze vaker gebeurt?

Ganzen worden afhankelijk gemaakt van productievelden, waar zij tot 1 april gedoogd en na 1 april afgeschoten mogen worden. Een diervriendelijk ruimtelijk beleid ontbreekt. Zelfs in de fourageergebieden, waar ganzen gedoogd worden en waar miljoenen euro’s in worden gestopt, mag gejaagd worden, waardoor ze ook daar niet met rust gelaten worden en vervolgens weer naar de productievelden trekken. Wat hebben de beschermende maatregelen in de fourageergebieden nu eigenlijk te betekenen?
Tijdens een werkbezoek laatst aan de Hoeksche Waard kwam het onderwerp van de ganzenoverlast aan de orde. Daarbij is gebleken dat bij de inrichting van een gebied geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ganzen. Het is van belang dat de provincie zorgdraagt voor duurzame en diervriendelijke oplossingen van dit probleem. Afschieten is naar mijn mening geen oplossing, want is pure symptoombestrijding. Het is wetenschappelijk bewezen dat hoe meer er afgeschoten worden hoe harder ze zich voortplanten. Hierdoor wordt het probleem alleen maar erger.
Mijn fractie stelt via een opnieuw in te dienen amendement voor om dit jaar de niet bestede 0,2 mln euro uit het programma Biodiversiteit, zoals is geconstateerd in de Najaarsnota 2008, te besteden aan onderzoek naar preventieve en duurzame oplossingen voor de ganzenproblematiek in Zuid-Holland, waaronder oplossingsrichtingen voor een duurzame inrichting van de gebieden waar ganzen voorkomen. Het grote voordeel van dit onderzoek is dat het betrokken kan worden bij de vaststelling van de Provinciale Structuurvisie.

Energie.
Uit de Najaarsnota 2008 blijkt dat 0,3 mln euro uit het Actieprogramma Energiebesparing en Energiegebruik niet is besteed. Ik dien opnieuw een amendement in dit bedrag te besteden aan het promoten van duurzame energie, bij voorkeur zonne-energie, om op deze manier als provincie een bijdrage te leveren aan duurzame energievoorziening en energiebesparing, zoals ook al is aangegeven in het coalitieakkoord. In december 2008 wordt de energienota besproken. Hierin kan een nadere invulling hiervoor worden gegeven.

Luchtkwaliteit:
Uit de Najaarsnota 2008 is eveneens gebleken dat 0,5 mln euro uit het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit niet is uitgegeven. Mijn voorstel is dit bedrag in te zetten om bomen en klimop te planten langs de provinciale wegen en op provinciale gronden als maatregel ter verbetering van de luchtkwaliteit in Zuid-Holland, Het planten van groen langs provinciale wegen is al opgenomen in het coalitieakkoord.
Langs wegen worden tonnen schadelijke stoffen uitgestoten door het verkeer.
Bomen en klimop nemen in hoge mate deze schadelijke stoffen op uit de lucht en leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Zuid-Holland.
Juist daar waar véél mensen wonen en komen zijn bomen zonder meer onmisbaar. De provincie kan de hulp die bomen kunnen bieden bij het realiseren van verbetering van de luchtkwaliteit en verfraaiing van het landschap door de aanplant van bomen en klimop volop benutten.

Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur
Met betrekking tot het dit onderwerp wil ik het kort houden. Ik mis in dit programma de ecologische infrastructuur met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur. Hoe dieren zich daar moeten verplaatsen en kunnen migreren, daar wordt totaal niet op ingegaan, terwijl dit juist de bedoeling is van de Ecologische Hoofdstructuur. Er worden alleen 3 ecopassages voorgesteld in het Groenblauwe Lint tussen Schiedam en Delft. Daarom dien ik een motie in om ecologische infrastructuur in de MPI op te nemen in de volgende begrotingsperiode 2010-2024.

Tot besluit nog een oud paradigma uit 1854. Er schuilt veel actuele wijsheid in dit paradigma van de indianenchief van Seattle van de Dwamish stam:
“Hoe kun je de lucht bezitten? Wij weten dit: de aarde behoort niet aan de mens, maar de mens behoort toe aan de aarde. Alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals de lucht die ons allen verbindt. De mens heeft het web van het leven niet gewoven. Hij is slechts één draad ervan. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.”

Tot zover mijn bijdrage

Gerelateerd nieuws

Belang Voordelta voor kleine mantelmeeuw erkend

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de kleine mantelmeeuw ten onrechte geschrapt van de lijst vogel...

Lees verder

Partij voor de Dieren: meerderheid Provinciale Staten in Zuid-Holland verklaart ganzen vogelvrij

Den Haag, 13 november 2008 – Provinciale Staten in Zuid-Holland keuren in meerderheid een verboden methode goed om ganz...

Lees verder