Partij voor de Dieren: meer­derheid Provin­ciale Staten in Zuid-Holland verklaart ganzen vogelvrij


13 november 2008

Den Haag, 13 november 2008 – Provinciale Staten in Zuid-Holland keuren in meerderheid een verboden methode goed om ganzen te doden. Daarmee worden volgens de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland deze dieren in feite vogelvrij verklaard. De verboden methode houdt in dat de ganzen door middel van kooldioxide worden vergast. De Partij voor de Dieren diende tijdens de behandeling van de provinciale begroting voor 2009 een motie in om hieraan een einde te maken, maar de motie kreeg geen steun van Gedeputeerde Staten en een meerderheid van Provinciale Staten.

In Zuid-Holland worden alleen al dit jaar meer dan 20.000 ganzen deels afgeschoten en deels vergast met een zeer pijnlijk gas, kooldioxide. De dieren stikken heel langzaam. Voor het gebruik van kooldioxide heeft de provincie niet eens een vergunning afgegeven! Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland keuren het gebruik van het verboden middel echter toch goed. Zij vinden dat het een humaan middel is en stellen zich daarmee in feite boven de bepalingen in de Flora- en faunawet. Dieren worden hierdoor vogelvrij verklaard en de bescherming van dieren is hiermee overgeleverd aan de willekeur van de overheid.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland: “Ik ben diep geschokt door deze handelswijze en keur dit ten zeerste af! Waar blijft nu die overheid die als geen ander de wet zou moeten respecteren en op grond van de wet dieren juist zou moeten beschermen?” Van Viegen diende tijdens de behandeling van de provinciale begroting voor 2009 een motie in om Gedeputeerde Staten, zoals het hoort, de bepalingen in de Flora- en faunawet te laten uitvoeren. De motie kreeg geen steun van het CDA, VVD, Christenunie/SGP en de Partij van de Arbeid. Zij keuren hiermee dus goed dat Gedeputeerde Staten zich boven de wet stellen en zelf bepalen wat wel of geen humaan middel is om dieren te doden.

Wat speelde er nog meer?

De PvdD stelde tijdens de begrotingsbehandeling verder voor extra bomen en klimop te planten langs provinciale wegen en op andere provinciale gronden. Met dit voorstel, dat onvoldoende steun kreeg van Provinciale Staten, zou een half miljoen euro zijn gemoeid. Dit bedrag was nog over uit het budget voor het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het planten van groen langs provinciale wegen is zelfs een speerpunt uit het Coalitieakkoord 2007-2011.

Andere moties en amendementen van de PvdD konden evenmin rekenen op een meerderheid in de Staten. Zo wilde de partij dat Gedeputeerde Staten de ecologische én natuurontwikkeling als zelfstandig onderwerp opneemt in het beleid van de provincie. Volgens de PvdD leggen Gedeputeerde Staten te veel de nadruk op alleen de economische belangen, terwijl de provincie ook een belangrijke taak op het gebied van de bescherming van inheemse en in het wild levende dieren. Ook het voorstel om de ecologische infrastructuur op te nemen in het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur 2009 - 2023 ten bate van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Zuid-Holland haalde het niet.

Verder wees van Viegen er tijdens haar bijdrage de begrotingsbehandeling nadrukkelijk op dat het nog steeds slecht gesteld is met het dierenwelzijnsbeleid in Zuid-Holland. Zo worden onder andere damherten afgeschoten uit oogpunt van verkeersveiligheid. Volgens Van Viegen moet het verkeer juist rekening houden met overstekende wilde dieren en niet andersom. Zo zou de maximum-snelheid op de wegen waar aanrijdingen met herten dreigen omlaag moeten.

Het voorstel om 0,2 miljoen euro te besteden aan preventieve en duurzame oplossingen voor de ganzenproblematiek in deze provincie werd eveneens afgewezen. De PvdA, SP, Groen Links D66 en Leefbaar Zuid-Holland steunden de motie wel, maar dat was niet voldoende voor een meerderheid.

Gerelateerd nieuws

Bijdrage begroting 2009

“Er is een transformatie gaande in de samenleving. De transformatie van een oud naar een nieuw paradigma.” Dit st...

Lees verder

'Partij voor de Dieren was nogal geïmponeerd door ons hergebruik'

Uit handen van Bart Canton, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de waterschapsverkiezingen in Delfland, heeft Promi...

Lees verder