Initi­a­tief­voorstel Partij voor de Dieren betere bescherming bunzing, hermelijn en wezel in Zuid-Holland


10 april 2022

Den Haag, 10 april 2022 – Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 6 april is het initiatiefvoorstel ‘Kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst’ van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland besproken. Het voorstel heeft, ondanks steun van D66, SP, Denk, 50plus en Forum, helaas geen meerderheid in Provinciale Staten behaald. Een amendement op het initiatiefvoorstel van Groen Links, dat een wijziging voorstaat om te beginnen met grootschalige projecten, is eveneens niet aangenomen. Uiteindelijk stemden VVD, CDA, Partij van de Arbeid, Groen Links, PVV en JA21 tegen het voorstel.

Sinds de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming 2017 vallen de in Nederland voorkomende kleine marterachtigen, namelijk de bunzing, de hermelijn en de wezel in de beschermingscategorie ‘Nationaal beschermde soorten’. Dit betekent dat elke provincie zelf mag bepalen of de dieren in deze beschermingscategorie zijn vrijgesteld van ontheffing, wat betekent of deze dieren verstoord mogen worden bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Tegelijkertijd komen de kleine marterachtigen voor op de Geactualiseerde Rode Lijstsoort Zoogdieren; deze Rode Lijst geeft aan welke diersoorten bedreigd, kwetsbaar of gevoelig zijn. De bunzing en de hermelijn zijn op deze lijst opgenomen als kwetsbaar en de wezel als gevoelig. De status van deze marterachtigen is verslechterd sinds de vorige lijst en de achteruitgang in Nederland wordt veroorzaakt door de achteruitgang van de kwaliteit en de versnippering van het leefgebied.

De bescherming van de kleine marterachtigen is belangrijk, omdat zij kunnen worden beschouwd als een indicatorsoort voor een gezond natuurlijk systeem waarin zij hun belangrijke, maar complexe rol als roofdier vervullen. De Partij voor de Dieren wil met dit initiatiefvoorstel de bunzing, de hermelijn en de wezel een betere bescherming bieden. In het voorstel heeft de partij Provinciale Staten opgeroepen om de kleine marterachtigen van de provinciale vrijstellingslijst van Zuid-Holland te halen en Gedeputeerde Staten opdracht gegeven een provinciale handreiking te ontwikkelen ten aanzien van de omgang met de kleine marterachtigen en gezamenlijk met andere provincies te komen tot een landelijke handreiking.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: ‘Het gaat heel slecht met de biodiversiteit. In 100 jaar is de biodiversiteit in ons land met 85 procent afgenomen en dat is zeer zorgwekkend. Het is jammer dat ons voorstel, dat een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de biodiversiteit, het niet heeft gehaald. Maar we hebben een lange adem en gaan door om de biodiversiteit, en ook die van de kleine marterachtigen, te verbeteren, omdat dit de hoogste prioriteit moet hebben in het belang van mens en dier!’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren reikt oorkonde uit aan actiegroep damherten en raadslid Hoeksche Waard

Den Haag, 14 februari 2022 – Op Valentijnsdag heeft de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland op h...

Lees verder

Partij voor de Dieren: Provincie moet inzetten op betere bescherming haas, konijn en wilde eend

Den Haag, 20 april 2022 – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om haas, k...

Lees verder