Partij voor de Dieren: Provincie moet inzetten op betere bescherming haas, konijn en wilde eend


20 april 2022

Den Haag, 20 april 2022 – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om haas, konijn en wilde eend beter te beschermen. Reden is de zorgwekkende afname van de populatie van deze diersoorten. Dat laatste geldt ook voor de fazant en houtduif. De provincie zou er juist voor moeten zorgen dat deze vijf diersoorten, die op de wildlijst staan, niet langer in hun bestaan worden bedreigd.

Onlangs maakte minister Van der Wal van Natuur en Stikstof bekend dat zij in alle provincies de jacht op het konijn verbiedt en in een aantal provincies beperkingen oplegt voor de jacht op de haas. Zij baseerde zich daarbij op de uitkomst van een onderzoek van de Wageningen Environmental Research en SOVON. Daaruit bleek dat alle vijf de soorten op de wildlijst (fazant, houtduif, haas, konijn en wilde eend) landelijk gezien niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren. Met andere woorden: ze worden in hun bestaan bedreigd als de jacht op en schadebestrijding van deze diersoorten niet aan banden wordt gelegd.

De Partij voor de Dieren wil dat ook in Zuid-Holland de genoemde diersoorten niet meer worden gedood en dat de ontheffingen worden ingetrokken. Het is de wettelijke taak van de provincie om deze soorten in Zuid-Holland weer in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De Partij voor de Dieren wil daarom weten welke maatregelen de provincie gaat nemen om daarvoor te zorgen.

In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland staat dat Provinciale Staten een vrijstelling alleen mogen toestaan als er sprake is van substantiële schade. Pas als een diersoort naar verwachting meer dan € 10.000 schade per jaar veroorzaakt als er geen bestrijding of beheer plaatsvindt, wordt een vrijstelling verleend om dieren te doden. De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om met cijfers onderbouwd aan te geven welke dieren eventueel schade veroorzaken en hoe veel.

Uit het jaarverslag van de Faunabeheereenheid blijkt dat er in 2020 meer dan 15.000 konijnen en bijna 10.000 hazen zijn doodgeschoten. De provincie zou daarom, stelt de Partij voor de Dieren, moeten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gedode aantallen konijnen en hazen te verminderen. De provincie zou bijvoorbeeld beide diersoorten van de vrijstellingslijst kunnen halen.

In genoemd jaarverslag staat ook dat de aantallen wilde eenden zorgwekkend zijn achteruitgaan. Wat gaat de provincie doen om hun aantallen weer te herstellen, vraagt de partij zich af. Ten slotte wil de Partij voor de Dieren op de hoogte blijven van het overleg tussen overheid en provincies over te nemen vervolgstappen, zoals het op provinciaal niveau bepalen van de populatiestatus van de soorten van de wildlijst en het periodiek bepalen van de staat van instandhouding.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, telefoon: 06-42741835, e-mail: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl.

Profiel van de Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een samenleving voor mens, dier en natuur waarbij duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid de uitgangspunten vormen. Voor meer informatie: www.partijvoordedieren.nl.