Interview met Carla van Viegen over Goeree-Over­flakkee


19 februari 2007
Wat is voor u het mooiste plekje op Goeree-Overflakkee?
De duinen en het strand bij Ouddorp.
Als u aan Goeree-Overflakkee denkt, waar denkt u dan als eerste aan?
Aan het mooie strand en de duinen.
Welke toezeggingen wil uw partij doen voor het eiland?
De Partij voor de Dieren zal dierenwelzijn als eerste op de politieke agenda zetten van de provincie en dus ook Goeree-Overflakkee. Zij zal zich sterk maken voor het behoud van de in het wild levende dieren op het eiland, het tegengaan van de plezierjacht en het zoeken naar diervriendelijke methoden i.v.m. overlast van en schade door dieren, zoals duiven, eenden, ganzen en muskusratten. De Partij voor de Dieren zal zich inzetten om de bio-industrie een halt toe te roepen.
De Partij voor de Dieren vindt behoud en uitbreiding van de natuur en een goed milieu op het eiland van zeer groot belang. Ook onze kinderen en kleinkinderen zullen nog moeten kunnen genieten van mooie natuur en zuivere lucht.
Hoe wilt u concreet de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee gaan vergroten?
Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden niet meer aangelegd en verbreed zonder natuur- en milieucompensatie op Goeree-Overflakkee. Knelpunten in het wegennet dienen in principe opgelost te worden via compenserende maatregelen in de OV-infrastructuur.
Het openbaar vervoer moet hoge prioriteit krijgen teneinde het energieverbruik en de luchtvervuiling te verminderen.
Het openbaar vervoer moet tot een zeer klantvriendelijke bedrijfstak worden getransformeerd. De tarieven dienen aanzienlijk verlaagd te worden en de frequentie en beschikbaarheid moeten worden verhoogd. Bijna gratis openbaar vervoer dient te worden ingezet, om daarmee de aanleg van wegen te voorkomen, files op te lossen en een aanzienlijke reductie van de uitstoot van gassen te realiseren.
Nieuwe openbaar vervoerlijnen worden in gebruikgenomen opdat elke woonkern met OV bereikbaar is, er komt een frequentere dienstregeling en de tarieven worden verlaagd. Vanuit elke woonkern moeten de onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn; de dienstregeling moet daarop aangepast zijn.
De toepassing van milieuvriendelijkere automotoren dient verder gestimuleerd te worden door middel van een verlaging van de houderschapsbelasting en provinciale opcenten en door fiscaal voordeel bij aankoop/gebruik van voertuigen met deze motoren.
Inkomsten uit fiscale maatregelen die als doel hebben het autogebruik terug te dringen, dienen direct ten goede te komen aan de verbetering van openbaar vervoer.
Het personenvervoer over water dient gestimuleerd te worden en veren dienen zoveel mogelijk in stand gehouden te worden.
Het vervoer per fiets moet gestimuleerd worden door de aanleg van meer fietspaden. Bestaande fietspaden moeten beter worden onderhouden.
De fiets van de zaak moet weer fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt.
Betaalbare huizen voor voornamelijk starters zijn lastig te vinden, hoeveel huizen mogen er van uw partij bijkomen?
De Partij voor de Dieren is van mening dat de groene ruimte op Goeree-Overflakkee behouden moet blijven en niet verder bebouwd mag worden. Het is een al beperkte leefruimte voor vele dieren en deze ruimte wordt zo steeds meer ingeperkt. Behouden van de groene ruimte is één van de speerpunten van de Partij voor de Dieren en zij zal zich inzetten om dit tegen te gaan. Alternatieven voor het bouwen in de groene ruimte zijn:
1) Er komt een regeling voor mensen die bereid zijn in te schikken op eigen erf. Kavels groter dan 600m2 mogen bestemd worden voor de bouw van een extra woning (voorwaarde: bijgebouwen van gelijk oppervlak worden gesaneerd; geen extra verstening op het erf).
2) Vrijkomende agrarische gebouwen mogen in principe benut worden voor woningbouw van gelijke omvang (inhoud niet groter dan 500m3). Grotere agrarische complexen mogen benut worden voor de vorming van appartementencomplexen. Bij de bouw worden naast huizen voor ééngezinsgebruik, ook de vorming van appartementencomplexen toegestaan.
3) Leegstaande kantoorpanden, die hiervoor geschikt zijn, moeten kunnen worden omgebouwd tot woningruimte, waardoor het bouwen in de huidige natuur- en agrarische gebieden kan worden verminderd.
4) Braakliggende gronden buiten de groene ruimte kunnen worden bebouwd.


Op welke manier zou u een mogelijke gemeentelijke herindeling van Goeree-Overflakkee gerealiseerd zien worden?
De Partij voor de Dieren heeft hierin het navolgende standpunt.
In een klein land als Nederland dient de groene ruimte beschermd te worden en moeten op het gebied van ruimtelijke ordening allocatieproblemen worden aangepakt. Een andere grondpolitiek kan speculatie en scheefgroei in de verdeling van de openbare ruimte uitbannen. Het op slot doen van het ruimtelijke gebied leidt tot een verpaupering van het platteland, het opdrogen van het voorzieningenniveau, de onmogelijkheid voor jongeren om te blijven wonen in de omgeving waar ze zijn opgegroeid en een schijnbescherming van de groene ruimte. Immers, na een lange periode van scheefgroei in een omgeving die ruimtelijk op slot zit, zoeken problemen zich een uitweg, waarbij veelal grote stukken van de groene ruimte worden opgeofferd aan de aanleg van Vinex lokaties en andere nieuwbouwwijken in het landelijke gebied, dat daardoor ernstig aangetast kan worden.
Veranderende perspectieven in bijvoorbeeld de landbouw leiden tot het vrijkomen van gebieden en gebouwen, die op zorgvuldige wijze beheerd en bestemd dienen te worden met oog voor de belangen van mens, dier, natuur en milieu.
Om te komen tot een betere benutting van de bestaande mogelijkheden die in de groene ruimte aanwezig zijn moet er een stimuleringsregeling komen om leegstaande gebouwen te benutten voor doelen die meer overeenstemmen met het algemene belang.
Herallocatie van ruimte kan op vrijwillige basis leiden tot meer woonruimte, vitalisering van dorpsgemeenschappen, aanwas van natuurgebieden en een betere benutting van infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is dat de natuurdruk zo min mogelijk toeneemt en de vitaliteit van dorp en platteland zoveel mogelijk worden gestimuleerd.
Om die reden komt er een ruimtelijk provinciaal planbureau dat zich bezig houdt met het ontwikkelen én beschermen van de groene ruimte, waarbij speculatie door commercieel georiënteerde derden wordt uitgesloten. De overheid streeft ernaar bij uitkoop van grondeigenaren en bij herbestemming van de gronden in alle omstandigheden een verdeling te maken naar één deel natuurbestemming, één deel ecologisch verantwoorde woningbouw en -bedrijfshuisvesting en één deel ecologisch verantwoorde agrarische productie met een accent op plantaardige productie.
Via het geven van meer vrijheid tot bouwen in bebouwde gebieden van de groene ruimte wordt een enorme impuls gegeven aan de economie, werkgelegenheid en woonruimteverdeling, zonder dat dit ten koste gaat van overheidsuitgaven. Inschikken op het eigen erf wordt aantrekkelijk gemaakt, zodat een betere en eerlijker verdeling van de beschikbare groene ruimte mogelijk wordt.

Vindt u Goeree-Overflakkee wel bij Zuid-Holland horen? Het pas toch eigenlijk veel beter bij Zeeland?
De Partij voor de Dieren heeft hierover geen standpunt ingenomen in haar programma. De belangrijkste overweging voor een keuze zal zijn: Waar zijn het dierenwelzijn, de natuur en het milieu het meest bij gebaat?
Op dit Zuid-Hollandse eiland wonen verhoudingsgewijs veel inwoners met een behoudend Christelijke achtergrond. In hoeverre wilt u de afwegingen en beslissingen die u maakt rekening houden met deze mensen?
De twee basisuitgangspunten voor de Partij voor de Dieren zijn mededogen en duurzaamheid. Verder wil de Partij voor de Dieren opkomen voor de belangen van de zwaksten en NIET voor het recht van de sterksten. Ook vanuit een christelijke achtergrond zullen deze uitgangspunten hoog in het vaandel staan van christenen en is er een overeenkomst tussen christenen en de Partij voor de Dieren. Vanuit deze gedachtegang zal er veel rekening gehouden worden met deze mensen in de afwegingen en beslissingen die de Partij voor de Dieren maakt.
Goeree-Overflakkee kan zich gelukkig prijzen met schitterende natuur(gebieden). Hoe wilt u deze gaan behouden voor de toekomst?
Het opstellen van beheersplannen voor de beschermde natuurgebieden en van het vergunningverleningsbeleid zal voortvarend ter hand genomen moeten worden waarbij de bescherming van natuur en milieu tot prioriteit verheven wordt.
De Provincie brengt de relevante Europese subsidies in kaart, die ingezet kunnen worden voor verbetering van dierenwelzijn.
De Provinciale milieudiensten moeten kwantitatief en kwalitatief over voldoende capaciteit beschikken om de wettelijke verantwoordelijkheid voor milieu- en natuurbelangen waar te maken.
Het ontwikkelen en verhogen van hun kennisniveau inzake de best beschikbare technieken terzake milieubescherming heeft hoge prioriteit.
Door maatschappelijke organisaties met succes aangevochten milieu- en uitbreidingsvergunningen, moeten leiden tot een billijke vergoeding door de Provincie voor de in redelijkheid gemaakte kosten voor juridische ondersteuning, dit mede als prikkel voor de provincie voor een meer zorgvuldige vergunningverlening.
‘Het toerisme moet een positieve impuls krijgen, zodat er meer vakantiegangers naar ons eiland komen’. Mee eens?
Geld alleen mag niet leidend zijn om meer toerisme naar het eiland te trekken. Er zal een sterke afweging gemaakt moeten worden, zodat toerisme nooit ten koste gaat van dierenwelzijn en natuur- en milieubehoud. Er moet gestreefd worden naar den goede balans.
Goeree-Overflakkee is een eiland van rust, natuur en ruimte. Moet dit zo blijven?
Bovenstaand is al voldoende verwoord dat de Partij voor de Dieren een sterke voorstander is van het behoud van de groene ruimte en natuurbehoud.
Hoe vindt u dat Goeree-Overflakkee er in de toekomst uit zou moeten zien?
Het moet een eiland zijn, waarin mensen en dieren in harmonie met en met respect voor elkaar kunnen samenleven, waarin natuur, mens en dier met elkaar in balans zijn en waarin mensen ook in de toekomst nog kunnen genieten van het mooie natuurschoon en de vele dieren, die er leven. De dieren en mensen hebben een leven, waar het dieren- en mensenwelzijn gewaarborgd is.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief