Jagers over­treden wet bij afschieten vossen


3 maart 2020

Den Haag, 3 maart 2020 – Het afschieten van vossen gebeurt in Zuid-Holland lang niet altijd volgens de wettelijke eisen. Vaak ontbreekt de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker op het terrein waar de vossen worden gedood. Ook wordt verleende schriftelijke toestemming van de grondgebruiker illegaal aan andere jagers doorgegeven. Verder worden er drachtige of zogende moedervossen afgeschoten, wat gepaard gaat met buitensporig dierenleed. Daarnaast is de wettelijk bepaalde veiligheid niet gewaarborgd.

Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in vragen aan Gedeputeerde Staten. In Zuid-Holland mogen, onder bepaalde voorwaarden, na zonsondergang tot zonsopgang met lichtbakken vossen worden afgeschoten. Dat gebeurt als vossen schade (dreigen te) veroorzaken aan landbouwgewassen of dieren, zoals weidevogels. Eind december 2018 gaf het provinciebestuur een ontheffing af voor het doden van vossen voor een periode van vijf jaar. Dit terwijl de vos officieel een beschermde diersoort is, maar al op de vrijstellingslijst staat, waardoor het dier vrij bejaagd mag worden.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld, omdat jagers van de provinciale Wildbeheereenheden (WBE’s) meer dan eens wetten en regels overtreden bij het doden van vossen. Zo schijnt het regelmatig voor te komen dat jagers vossen doden zonder schriftelijke en gedagtekende toestemming van de grondgebruiker van het perceel grond waarop de vossen voorkomen.

Als een jager die toestemming wel heeft, wordt deze soms illegaal doorgegeven aan een andere jager. Verder blijken jagers ook drachtige vossen of zogende moedervossen af te schieten. De Partij voor de Dieren vindt dit vanuit het oogpunt van ethiek en dierenwelzijn volstrekt onaanvaardbaar. De jonge vosjes worden aan hun lot overgelaten en sterven daardoor vaak een ellendige dood.

Bovendien levert de uitvoering van de ontheffing ernstig gevaar op voor omwonenden, omdat jagers in het donker een zwaar kaliber geweer gebruiken zonder de aanwezigheid van een deugdelijke en veilige kogelvanger en soms zonder dat zij het gebied goed kennen. Meermalen is het al voorgekomen dat kogels in één van de omliggende huizen zijn beland.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Mijn partij is sowieso tegen het doden van vossen. Het is bovendien nog één van de weinige predatoren in Zuid-Holland en vervult daarmee een belangrijke functie in de natuur. Maar nu ook blijkt dat via de ontheffing wordt aangezet tot het plegen van strafbare feiten, willen we dat de provincie die ontheffing per direct intrekt’.

Gerelateerd nieuws

Wet staat Grand Prix-teams niet toe door strandreservaat te rijden

Den Haag, 17 februari 2020 – De gemeente Noordwijk overtreedt waarschijnlijk de wet als zij toestaat dat drie Grand Prix-team...

Lees verder

Ook subsidie voor alternatieve melk- en zuivelproducten

Den Haag, 19 maart 2020 – Europese landbouwsubsidies die via de provincie worden verstrekt, sluiten verduurzaming van plantaa...

Lees verder