Magere kabi­nets­visie Maat­schap­pelijk Verant­woord Onder­nemen


21 februari 2008

De kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die de Tweede Kamer op 6 maart a.s. bespreekt, draagt geen gevoel van urgentie uit. Dat schrijft Stichting Natuur en Milieu in een reactie op deze visie.

Nederland staat voor een erorme opgave om productieketens in binnen- en buitenland te verduurzamen. Maatschappelijk verantwoord ofwel duurzaam ondernemen biedt tal van kansen om deze grote milieuproblemen te lijf te gaan en veel bedrijven zijn er ook al mee aan de slag. Wil dit echter een goed werkend instrument voor bedrijven zijn, dan is een krachtig beleidskader vanuit de overheid nodig. Dat kan onder meer door verdere fiscale vergroening, prijsprikkels voor consumenten, openbaarheid in de keten. Maar de overheid zou zelf ook het goede voorbeeld moeten geven. Onder meer door koplopers als norm te hanteren bij het 'duurzaam inkopen' en door actief met hen mee te denken in het uit de weg ruimen van belemmerend beleid. 

Ook is het naar de mening van Natuur en Milieu noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de keten wettelijk vast te leggen en de grote bedrijven te verplichten een duurzaamheidsverslag met eenduidige kengetallen te maken.

Bron: website Stichting Natuur en Milieu

Gerelateerd nieuws

De Partij voor de Dieren op het Wellant College

We waren uitgenodigd om eens langs te komen tijdens de lessen ‘dierhouderij’ van de examenklas van het Wellant Co...

Lees verder

Vergoeding voor boeren die ganzen opvangen

Boeren krijgen met de nieuwe regeling voor ganzenopvang een volledige, marktconforme vergoeding voor de schade die ze lijden ...

Lees verder