Vergoeding voor boeren die ganzen opvangen


21 februari 2008

Boeren krijgen met de nieuwe regeling voor ganzenopvang een volledige, marktconforme vergoeding voor de schade die ze lijden aan hun gewassen door de opvang van ganzen op hun land. Daarnaast vergoeden de provincies de gemiste inkomsten door de opvang van ganzen. Dit is vorige week afgesproken met de meest betrokken organisaties.

De vergoedingen zijn vastgesteld volgens een worstcase scenario, waardoor ook de agrariër met de meeste ganzen op zijn land zich voor schadevergoeding kan aanmelden. De provincies hebben zich vanuit hun verantwoordelijkheid en met de steun van de meest betrokken organisaties ingezet voor een verbeterde regeling die naar verwachting in juni 2008 ingaat.

De ganzenregeling bestaat uit een vaste vergoeding en een vergoeding voor gemiste inkomsten. De gemiste inkomsten worden getaxeerd en op basis daarvan uitbetaald. De regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen hebben liggen in de door provincies aangewezen ganzenfoerageergebieden. Binnen deze foerageergebieden mogen ganzen niet afgeschoten of verjaagd worden. De boeren die zich aanmelden voor de regeling zorgen dat er voedsel voor de gans op hun perceel wordt verbouwd, zodat ganzen daar gaan eten en daarmee de omliggende percelen worden ontzien. De bedrijven die niet aan de regeling meedoen, maar wel in de ganzenfoerageergebieden liggen kunnen bij het faunafonds een schadevergoeding aanvragen.

De provincies hebben met de minister van LNV afgesproken om 80.000 ha foerageergebied aan te wijzen voor de ganzen, waarvan 15.000 ha natuurgebied is. Voor de overige 65.000 ha is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar voor de boeren die deze terreinen beheren. De provincies overleggen nog met minister Verburg van LNV of dit bedrag voldoende is voor de te verwachten claims. Het ministerie van LNV en de Europese Commissie moeten zich nog definitief uitspreken over het voorstel.

Bron: website IPO

Gerelateerd nieuws

Magere kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die de Tweede Kamer op 6 maart a.s. bespreekt, draagt geen gevoel van...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht

Den Haag, 6 maart 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over pla...

Lees verder