Nieuws­brief juli 2009


13 juli 2009

Jaargang 2, nummer 8

Provinciale Staten Nieuws

Europese Verkiezingen
Statenlid Carla van Viegen, nummer vijf op de lijst van de PvdD voor de Europese verkiezingen, heeft volop deelgenomen aan de ‘Europese’ campagne. Ze nam deel aan diverse debatten, onder andere bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en op diverse scholen. Daarbij legde zij uit dat de PvdD als enige partij het verband legt tussen de economische crisis, de klimaatcrisis, de zoetwatercrisis, de voedselcrisis, de biodiversiteitscrisis en de energiecrisis.

Commissie Groen Water Milieu provincie Zuid-Holland
In deze commissievergadering heeft de PvdD-fractie aangegeven dat het van belang is om extra in te zetten op schone lucht in onze provincie. Daarom zou het provinciebestuur duurzame innovatie moeten stimuleren. Verder is in de commissie de stand van zaken rond de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur besproken. Ook de ondergrondse CO2- opslag in Barendrecht kwam aan bod. De PvdD is tegen deze opslag, ongeacht of dat veilig kan. Het lost de oorzaak van het probleem niet op en Shell kan doorgaan met de uitstoot van CO2.

Commissie Ruimte en Wonen
Onder grote publieke belangstelling is het eerste concept van de Provinciale Structuurvisie besproken. In deze visie is er alleen maar oog voor de menselijke belangen. Onze fractie heeft aangegeven dat de niet-menselijke belangen een veel prominentere rol moet krijgen en ook dat dierenwelzijn een aparte plek moet krijgen.

Herintroductie otter
Op zijn verzoek heeft Carla van Viegen een gesprek gehad met Jan Elzinga, burgemeester van Reeuwijk. Hij wil graag de otter terugbrengen in de Reeuwijkse Plassen en het Groene Hart. De PvdD is vooralsnog geen voorstander van de herintroductie, omdat eerst moet worden voldaan aan alle richtlijnen voor herintroductie.

Realisatie Deltanatuur
Landelijk zijn er in 2000 afspraken gemaakt om de natuur in het Deltagebied te gaan ontwikkelen. Dat is belangrijk, omdat door de Deltawerken veel van de oorspronkelijke natuur en het dierenleven verloren is gegaan. De gemeente Bernisse heeft daar echter in haar bestemmingsplan niets over opgenomen. De provincie wil Bernisse daartoe nu alsnog dwingen.

Brieven
De PvdD-fractie heeft brieven gestuurd naar de gemeente Dordrecht en Gouda. In Dordrecht wordt een nieuw Van der Valk-hotel gebouwd in een gebied waar momenteel veel vogels broeden. Aan Gouda is gevraagd om geen vergunning te verlenen aan circus Moskou Holiday, dat optreedt met wilde dieren. Gevraagd is het voorbeeld te volgen van de gemeente Alphen aan den Rijn, dat geen vergunning heeft verleend.

Europese verkiezingen: nèt niet

Leden van de Partij voor de Dieren (PvdD) kwamen op de avond van de Europese verkiezingen bijeen in het Haagse stadhuis. Na de eerste prognose rond 9 uur was er nog veel onduidelijkheid over de positie van de PvdD. Een half uur later leek het erop dat een zetel net niet zal worden gehaald. Later in de avond leek het weer wel te lukken. Maar uiteindelijk bleek dat de PvdD het bij de opkomst van 36,6 procent net niet heeft gered: 3,5 procent van de stemmen, waar het er 4 hadden moeten zijn.
Toch is er nog hoop. Als het verdrag van Lissabon wordt geratificeerd, krijgt Nederland een 26ste zetel. Wie die krijgt is nog onduidelijk. De strijd gaat nu tussen de PVV en de PvdD. Bij het ‘ter perse’ gaan van deze nieuwsbrief was de uitkomst van die strijd nog onbekend.

Samenstelling bestuur provinciale werkgroep

Het bestuur van de provinciale werkgroep Zuid-Holland bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter: Dick de Vos. Mailadres: d.devos@partijvoordedieren.nl
Penningmeester: Ger van der Ree.
Secretaris: Wil Zandvliet. Mailadres: w.zandvliet@partijvoordedieren.nl
Notulist, tevens plaatsvervangend secretaris: Hugo Harmsen.
Coördinator werkgroep Zuid-Holland Noord: Corrie Harland. Mailadres: zuidhollandnoord@partijvoordedieren.nl
Coördinator werkgroep Zuid-Holland Zuid: Bart Canton. Mailadres: zuidhollandzuid@partijvoordedieren.nl

Ledendag Zuid-Holland


Ongeveer 65 leden van de PvdD én hond Trijntje kwamen op 4 april samen in het Van der Valk hotel in Sassenheim. Het belangrijkste doel van de middag: kennis maken met medeleden! Natasja Oerlemans, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, gaf tekst en uitleg over het verkiezingsprogramma. Dick de Vos, voorzitter van de provinciale werkgroep, gaf een korte uitleg van de taken van de twee werkgroepen in Zuid-Holland. Wat doen die? Onder andere campagne voeren tijdens verkiezingen, maar ook helpen in crisissituaties. Bijvoorbeeld bedreigde schildpadden in Dirksland redden, of paarden die onder erbarmelijke omstandigheden in een wei staan.
Wethouder dierenwelzijn Robert Blom uit Alphen aan den Rijn liet vanuit het VVD-kamp een kritisch geluid horen over het Nederlands dierenbeleid. Een nota die uitkomt over circusdieren, leek volgens hem bij voorbaat al gedoemd te mislukken. “Een tijger krijgt uiteraard goed te eten, anders eet hij de dompteur op!”.

Aan het eind van de dag kregen twee zeer actieve leden, Corrie Harland en Angelique Bolk, een Oorkonde van Waardering overhandigd van Statenlid Carla van Viegen. Dankzij hun inzet is er de afgelopen jaren veel gebeurd en is de basis gelegd voor het huidige bestuur.

PvdD On Tour

Niet alleen in verkiezingstijd probeert de Partij voor de Dieren in beeld te komen. Tijdens de 'rustperiodes' is Herman Harmsen druk bezig met de PvdD-tour. Daarbij is hij met een stand op allerlei plaatsen in Zuid-Holland bezig de ideeën van de PvdD uit te dragen en mensen op de hoogte te brengen van onze standpunten. Onlangs waren Herman, Sylvia van den Berg, Wil Zandvliet en Corrie Harland in Hellevoetsluis bij de hondenwandeling. De sfeer was zoals altijd goed en er waren veel mensen die even een praatje kwamen maken over 'de PvdD' of 'de dieren'. Of ze liepen even langs bij de kraam om kennis te maken met de werkgroepleden.
Heeft u interesse om mee te helpen? Dan kunt u zich bij Herman aanmelden, eventueel onder vermelding van plaatsen waar u zou willen helpen, via: hharmsen@chello.nl.

Eten en praten met Marianne en Natasja

Partijleider Marianne Thieme en lijsttrekker voor de Eurpese verkiezingen Natasja Oerlemans kwamen op 31 mei naar het restaurant Mañana Mañana in Delft. Daar wisselden zij samen met zo'n 30 leden en 10 introducés van gedachten over de partij, de verkiezingscampagne en het landbouwbeleid in Europa. Met name het concept 'duurzaamheid' verdiende nadere toelichting, omdat dit woord te pas en te onpas wordt gebruikt. Het op ontspannen wijze uitwisselen van ideeën en praten werd door iedereen als zeer prettig ervaren. Was er bij sommige introducés aan het begin van de avond nog enige scepsis te bespeuren, aan het eind was die scepsis vrijwel verdwenen. Het eenheidsgevoel werd er in elk geval door versterkt en dat was, met toen nog een aantal spannende campagnedagen te gaan, al winst.

Oproepjes

Evaluatie verkiezingscampagne

Vanaf april tot 4 juni heeft Zuid-Holland volledig in het teken gestaan van de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen. Onvermoeibaar hebben 125 vrijwilligers in Zuid-Holland wekenlang door weer en wind posters geplakt en enthousiast geflyerd. Zij werden gesteund en bijgestaan door de mascotte van de campagne, het konijn ‘Bamboe’

Graag wil de PvdD leren van ieders ervaringen, zodat we het een volgende keer nog beter te kunnen doen. Als u opmerkingen, tips, trucs of wat dan ook heeft over de verkiezingscampagne, dan kunt u die sturen naar één van de onderstaande e-mailadressen. Zet in de titel nadrukkelijk “Evaluatie EU-verkiezingscampagne” en dan zullen wij ons best doen om uw ideeën te verwerken. Reacties graag naar: zuidholland@partijvoordedieren.nl of zuidhollandzuid@partijvoordedieren.nl.

Vrijwilligers gezocht
Bent u geïnspireerd geraakt door onze Europese verkiezingscampagne? Wilt u graag helpen om ons bij volgende verkiezingen nog succesvoller te maken? Of wilt u gewoon graag helpen om het dierenwelzijn en duurzaamheid op de agenda van uw plaatsgenoten te zetten? Dat kan. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Als u liever niet helpt bij het flyeren of standwerk, dan kunt u zich altijd aanmelden voor het helpen organiseren van activiteiten of kleinschalig onderzoek voor ons doen. Aanmelden kan via het algemene e-mailadres zuidholland@partijvoordedieren.nl, via Bart Canton (voorzitter Zuid-Holland Zuid) zuidhollandzuid@partijvoordedieren.nl of via Corrie Harland (voorzitter Zuid-Holland Noord) zuidhollandnoord@partijvoordedieren.nl.

Nieuw (e-mail)adres
Bent u verhuisd of heeft u een nieuw e-mailadres? U kunt dit doorgeven via zuidholland@partijvoordedieren.nl of via het landelijk partijbureau.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u hier klikken.