Partij voor de Dieren Zuid-Holland: maaien in broed­pe­riode veroor­zaakt veel dierenleed


8 juli 2009

Den Haag, 9 juli 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland verzet zich tegen het maaien in de broedperiode van de weidevogels. De weidevogels hebben het al geruime tijd moeilijk in Nederland. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Met name de grutto, kievit en veldleeuwerik hebben het zwaar te verduren. Maaien veroorzaakt veel dierenleed, verstoring van nesten en dode vogels doordat ze in de maaimachines terecht komen, stelt de Partij voor de Dieren (PvdD).

De PvdD wil opheldering over het maaibeleid van zowel de provincie als de waterschappen en de boeren. In de Flora- en faunawet staat dat het verboden is om tijdens het broedseizoen vogels te verstoren, te verwonden of te doden. Officieel moet er ontheffing worden aangevraagd om te kunnen maaien op percelen waar vogels nestelen. Maar massaal worden deze regels door de boeren en de overheid overtreden.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in Zuid-Holland: “In principe kan er prima buiten de broedperiode gemaaid worden. Alleen in verband met de verkeersveiligheid hoeft er in de broedperiode gemaaid te worden, maar er moet dan wel rekening gehouden worden met het feit dat ook daar nesten en jonge vogels kunnen zitten. Als dat het geval is, dienen er maatregelen genomen te worden ter bescherming van deze jonge vogels en andere dieren. Bijvoorbeeld door adequate markeringen en mozaïekbeheer. Bij een dergelijk beheer wordt niet alles in één keer gemaaid, maar in fasen, zodat in mei en juni percelen met lang gras overblijven. Zo ontstaat er een situatie waarin de uitgekomen jongen veilig kunnen opgroeien. En er moet dus ontheffing voor worden verleend!”

De PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over het maaibeleid in de provincie Zuid-Holland door de provincie en ook de waterschappen, waarvoor zij de kaders stelt en toezicht uitoefent. Ook heeft de PvdD vragen gesteld of er voorwaarden zijn gesteld aan de subsidieverlening met betrekking tot het maaibeleid door boeren. Agrariërs kunnen namelijk via de provincie subsidie krijgen voor agrarisch natuurbeheer en ook weidevogelbescherming (Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer: PSAN).