Nieuws­brief oktober 2008


15 oktober 2008

Provinciale Statennieuws

Het reces is weer ten einde en de drukte is al weer in volle omvang begonnen. Op het Provinciehuis waren in het kader van Duurzame Dinsdag (2 september jongstleden) allerlei activiteiten georganiseerd en te bezoeken voor iedereen! Goed dat dit thema steeds meer de belangstelling krijgt die het verdient! Ook woensdag 3 september was er een themadag voor statenleden. Lees hier verder.

Meat the Truth

Ons huidige kabinet zet zwaar in op klimaatbescherming via kilometerheffingen, spaarlampen, verpakkingstax en energiezuinige apparaten. Opvallend is dat de milieueffecten van de veeteelt worden genegeerd. Ondanks onderzoeksresultaten van toonaangevende instituten als World Watch Institute en de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties.

De Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van de Partij voor de Dieren, heeft de onderzoeksresultaten vertaald in een documentaire, Meat the Truth. Duidelijk wordt, dat het effect - in Nederland - van één dag in de week geen vlees eten, vergelijkbaar is met één miljoen minder auto’s op de weg. Marianne Thieme: ‘Het kabinet zou haar broeikasgassendoelstelling voor 2010 in één klap hebben bereikt.’ 
Een afname van de vleesconsumptie biedt natuurlijk ook grote voordelen in de strijd tegen ontbossing, watertekorten en ongelijke voedselverdeling door het verspillen van gewassen voor de veeteelt. 


Maar u kunt nu zelf uw mening vormen over de veelbesproken documentaire Meat the Truth. De film wordt op woensdagavond 5 november aanstaande in het Provinciehuis te Den Haag vertoond. Voor deze documentaire, waarin Marianne Thieme de samenhang presenteert tussen het broeikaseffect en de veehouderij, zijn opnamen gemaakt in Washington, Norfolk, Seattle en Amsterdam. Aan de film is. meegewerkt door Georgina Verbaan, Antonie Kamerling, Yvonne Kroonenberg, Mensje van Keulen en vele anderen.Vanaf 19.00 uur wordt u verwelkomd met koffie of thee. Om 19.30 uur begint de vertoning van de film. Aansluitend is er een discussie om over de voor- en nadelen van grootschalige vleesproductie en de klimaatverandering in brede zin en de gevolgen ervan voor onze provincie te debatteren. Voor u een uitgelezen moment om kritische vragen te stellen. Uw inbreng zal zeker worden gewaardeerd. Als u bij de vertoning van de film aanwezig wilt zijn, stuurt u dan zo spoedig mogelijk een email met uw naam naar: zuidholland@partijvoordedieren.nl. U ontvangt dan een bevestiging per email retour. Familie en vrienden zijn uiteraard ook van harte welkom!

Ontheffing zwanendrifter


De PvdD heeft bezwaar gemaakt tegen het verlengen van een vergunning van een zwanendrifter. Het zwanendriften is een vorm van zwanenhouden die stamt uit de middeleeuwen. Het gaat om knobbelzwanen die worden gehouden voor hun veren, dons en vlees en soms ook als siervogel. De Raad voor Dierenaangelegenheden beoordeelde in 1998 het houden van zwanen als dieronvriendelijk en is officieel verboden sinds 1 april 2008. Er gold een tienjarige overgangstermijn om de paar ‘zwanendrifters’ (zwanenhouders) in ons land de gelegenheid te geven ander werk te vinden. Het zwanendriften is zo dieronvriendelijk, omdat de dieren onder meer worden geleewiekt. Dat wil zeggen dat de punt van één van de vleugels er onverdoofd wordt afgeknipt zodat de zwaan niet meer kan vliegen. Verder worden de dieren bij het vangen doorgaans zeer ruw behandeld en gebeurt het doden eveneens op een dieronwaardige manier. De PvdD heeft een verzoek tot intrekking van de ontheffing ingediend en ons tatenlid is in augustus hiervoor naar een hoorzitting geweest. Er is nog geen uitkomst van deze hoorzitting.

Verwilderde katten


Het Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland had ontheffing aangevraagd om verwilderde katten te mogen vangen en doden in het duingebied. De PvdD heeft aangegeven dat er goede alternatieven zijn, waarbij de katten worden gevangen, geneutraliseerd en weer in de natuur teruggezet. Veel afdelingen van de Dierenbescherming hebben een ontheffing om dit te mogen doen. Het is de minst dieronvriendelijke methode om ‘overlast’ van verwilderde katten tegen te gaan. Het wordt de TNR methode genoemd: Trap Neuter and Return. Inmiddels is de ontheffing van het Duinwaterleidingbedrijf zo aangepast, dat de TNR- methode wordt toegepast.

Dubieuze ganzentellingen

De PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over de dubieuze praktijk van ganzentellingen in Zuid-Holland, die zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Nota bene de jagers, die zelf belang bij hebben om de aantallen zo hoog mogelijk op te krikken om meer te kunnen afschieten, doen tellingen. De PvdD vindt dat de tellingen op een objectieve en zorgvuldige wijze moeten worden uitgevoerd. Dat is nu zeker niet gebeurd. Er zijn veel dubbeltellingen en gebieden waar helemaal niet geteld is. Bijna 20.000 weerloze en onschuldige ganzen mogen worden gevangen en gedood, terwijl niet bekend hoeveel ganzen er nu eigenlijk zijn. Bij de rechter zijn deze dubieuze gegevens zelfs gebruikt om maar een afschotontheffing te kunnen afgeven!

De provincie wast haar handen in onschuld, wijst iedere verantwoordelijkheid af en wil tot nu toe geen duurzame en diervriendelijke oplossingen onderzoeken en invoeren. De provincie is vanuit haar verantwoordelijkheid voor de flora en fauna in Zuid-Holland echter wel degelijk hiervoor verantwoordelijk. Ook de agrariërs zelf zijn gediend bij duurzame oplossingen en zouden een actievere bijdrage hieraan kunnen leveren. Lees hier verder.

Provincie steunt plan Partij voor de Dieren voor behalen ecologische doelstellingen in Zuid-Holland


De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat het provinciebestuur harder zijn best doet om de voorgestelde ecologische doelstellingen te halen. Zo zou de provincie meer inspanning moeten verrichten om de afgesproken hectares gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur te verwerven. Dat heeft de partij via een motie voorgesteld tijdens de behandeling van de provinciale najaarsnota. De motie werd met steun van alle statenfracties aangenomen. Lees hier verder.

Zuid-Holland Noord in actie voor duiven, knaagdieren en koeien


De afdeling Zuid-Holland Noord is de afgelopen maanden op diverse fronten actief geweest. Zo is, mede dankzij de inzet van deze afdeling, in Gouda het besluit genomen om één duiventil te plaatsen om de overlast van duiven tegen te gaan. Deze til zal het onderkomen worden van zo'n 150 duiven. Er wordt gezocht naar een locatie. Den Haag kampt eveneens met dit probleem. Wethouder Baldewsingh heeft beloofd twee tillen te laten plaatsen. Ook in Den Haag wordt gezocht naar een geschikte locaties.

Knaagdierenopvang "het Knagertje" in Den Haag kampt met een enorme overbelasting. Dagelijks worden er dieren binnengebracht, maar door een te klein pand met veel achterstallig onderhoud, kan het Knagertje het aanbod niet meer aan. Ook hiervoor probeert de afdeling Zuid-Holland Noord van de PvdD een oplossing te vinden in overleg met de beheerder van het Knagertje..

De Haagse koeien staan te lang (soms maanden) en te vaak aan de ketting. Dit is niet volgens de afspraak. Toch heeft ‘Zuid-Holland Noord’ er alle vertrouwen in dat wethouder Baldewsingh ook in dit geval zijn beloften nakomt.

Zomermarkt 
in Alphen aan den Rijn op 31 juli 2008

Met 3 personen hebben we de kraam bemand op het Thorbeckeplein in het centrum van Alphen aan den Rijn. Normaal gesproken wordt de zomermarkt goed bezocht. Echter, bij een temperatuur van circa 26 graden in de schaduw blijven de mensen thuis. Daardoor had niemand veel aanloop bij zijn/haar kraam. We hebben flyers uitgedeeld en een enkel gesprek gevoerd. Zelfs één hondenspeelgoedvarken verkocht. Fantastisch was dat de kennismaking is hernieuwd met één van de partijleden die 2 jaar geleden onvermoeibaar was met het plakken van posters tijdens de verkiezingsperiode. Hij had nog nooit standwerk gedaan en dan is het fijn als het de 1e keer niet zo druk is. Ook het andere partijlid had geen ervaring met standwerk. Dus in ieder geval hebben we gewerkt aan het opbouwen van ervaring.Wil Zandvliet

Actuele zaken PvdD ZH Noord


Wat speelt er nog meer in ZH Noord

Om de duivenoverlast in Gouda tegen te gaan is het besluit is genomen om 1 til te plaatsen, die til zal het onderkomen worden van zo'n 150 duiven, er wordt gezocht naar een locatie. 
Ook Den Haag kampt met dit probleem, wethouder Baldewsingh heeft beloofd 2 tillen te laten plaatsen, ook in Den Haag wordt gezocht naar een geschikte locaties, wordt vervolgd.
Knaagdierenopvang in Den Haag "het Knagertje" kampt met een enorme overbelasting, dagelijks worden er dieren binnengebracht, maar door een te klein pand met veel achterstallig onderhoud, kunnen ze het aanbod niet meer aan. Ook hiervoor wordt er gekeken naar een oplossing.
De Haagse koeien staan te lang (soms maanden) en te vaak aan de ketting, dit is niet volgens de afspraak, ook hier is nog werk aan de winkel, we hebben er alle vertrouwen in dat de wethouder, ook in dit geval zijn belofte nakomt.Corrie Harland

Oproep aan Rotterdammers


De voormalige voorzitter van de werkgroep en bij velen niet onbekend, Victor Hooftman, wil aan de gang met een subgroep Rotterdam. Victor: ‘Mijn vraag is wie daar actief aan mee wil doen. We zullen veel via internet en mail doen en af en toe eens bij elkaar komen onder het genot van een zelf te betalen vegetarische maaltijd in dito restaurant. Het nuttige met het aangename verenigen.
 
We gaan het hebben over;
- De eventuele verkiezingen in Rotterdam.
- Welke echt Rotterdamse items zijn er al bekend en waar willen we iets mee?
- Hoe volgen we het nieuws in Rotterdam?
- Wat kunnen onze speerpunten worden in de komende jaren?
 
Wie wil meepraten via de mail en zich tot deze groep rekenen? Er zijn geen vergaderingen en er zijn geen notulen. Alleen een takenlijstje met namen. We praten voornamelijk via de mail met elkaar. Wie doet mee? Mail mij!

PvdD op braderie en jaarmarkten

De PvdD was half juli present tijdens een braderie op de hoek van de Escamplaan en de Volendamlaan in Den Haag. Hoewel enigszins op een achterafplekje, waren er toch genoeg belangstellenden die iets over de PvdD wilden weten. De PvdD’ers wezen hen onder meer op het bestaan van de film "Meat the Truth" die op 25 september in hotel Centrum in Den Haag in première is gegaan. Uit de gesprekken bleek dat de echte dierenliefhebbers een hoop kennis in huis hebben, men zit veel op internet. Er werden die dag ook de nodige kritische vragen gesteld over de partijstandpunten. Voor de PvdD’ers was het daarom niet alleen een leuke en gezellige, maar ook een nuttige dag.

Eind juli bemensden drie PvdD’ers een kraam op het Thorbeckeplein in het centrum van Alphen aan den Rijn tijdens de plaatselijke zomermarkt. Vanwege het (te) goede weer werd deze markt minder goed bezocht dan normaal.. Wel werden veel flyers uitgedeeld en een enkel gesprek gevoerd. En er werd zelfs één hondenspeelgoedvarken verkocht.

Eind augustus was de PvdD met een kraam aanwezig op de jaarmarkt in Hillegom. In gesprekken hebben de PvdD’ers de bezoekers onder meer verteld dat we geen one-issue partij zijn, dat Meat the Truth het onderbrekende onderdeel is van Al Gore's film, dat we in de Tweede kamer ontzettend hard werken met alle beschikbare middelen en dat we luis in de pels zijn van ministerie van Landbouw. Dat leverde onder meer vier nieuwe PvdD-leden op. Ook werd er bijna 100 euro omgezet aan verkochte PvdD-artikelen. ‘Huisfotograaf’ Bert Huizenga schoot liefst 137 foto’s van de bezoekers. Ook waren de vele honderden PvdD-ballonnen aan het eind van de dag allemaal opgeblazen en weggegeven aan vele kinderen.

Braderie
zaterdag 17 juli 2008 op de Escamplaan hoek Volendamlaan in Den HaagWe stonden een beetje op een achterafplekje, ik verwachte er niet veel goeds van, bleek later toch een goede plek/dag te zijn, we hebben veel mensen aangesproken, we hebben o.a. verteld over de film "Meat the Truth" die 25 september in hotel Centrum in Den Haag in première gaat. Dit is wel de manier om mensen te bereiken, mensen vinden het ook prettig om persoonlijk contact met de, in dit geval de werkgroep ZH Noord, te hebben. Je merkt ook dat de echte dierenliefhebbers een hoop kennis in huis hebben, men zit veel op internet. Er werden die dag ook kritische vragen gesteld over de partijstandpunten, goede vragen waar je wat aan hebt. Voor mij is het duidelijk, wil je mensen bereiken, wil de PvdD zich laten zien/horen, dan is dit de manier. Kortom, het was een leuke, gezellige en productieve dag, zeker voor herhaling vatbaar.

Corrie Harland

Werkbezoek Hoeve Biesland
29 augustus 2008

In de winter, als de mestplaat helemaal vol ligt, voel ik me rijk”, aldus Jan Duijndam.
Het is 29 augustus 2008 en 5 werkgroepleden van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland staan bij wat Duijndam omschrijft als het hart van zijn bedrijf: de mest- en composthoop. Waarom dit zo is, blijkt al snel als hij enthousiast het verhaal vertelt van hoe een traditionele veehouder een biologisch natuurbeheerder werd.Nadat steeds meer boeren het veld moesten ruimen voor de oprukkende bebouwing, besluit de familie Duijndam in 1997 dat ook zij het anders aan moeten gaan pakken, of verdwijnen. In samenwerking met tal van overheids- en natuurinstanties als het ministerie van LNV, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland, Staatsbosbeheer, onderzoeksinstituut Altera enzovoorts, begint de familie een bedrijf waarin gesloten kringlopen en biologisch evenwicht centraal staan. Concreet betekent dit dat er niets aangekocht wordt (in de vorm van veevoer) en niets wordt afgevoerd (in de vorm van mest). Mest, maar ook slootbagger en houtsnippers, worden gecomposteerd en omgezet, waarna alles over eigen land wordt uitgestrooid. Deze natuurlijke bemesting zorgt voor een zeer rijk bodemleven waardoor de soortenrijkdom van kruiden, grassen en daardoor ook insecten en (weide)vogels, toeneemt. De koeien maken de kringloop sluitend door te grazen en uiteindelijk weer mest te leveren.Jan Duijndam heeft momenteel zo’n 100 hectare land in beheer, waarvan zo’n 10% bedoeld is voor landschapselementen als sloten met bijbehorende vegetatie en houtwallen. Meer dan 200 koeien leveren melk en vlees, want, zoals Jan zegt: “geen melk zonder kalveren en waar er een kalf bijkomt, moet een koe weg”. De jonge stiertjes worden verkocht aan een stiermesterij en de koeien geven melk totdat ze uiteindelijk niet meer productief genoeg zijn en geslacht worden. Helaas is de dichtstbijzijnde biologische slachterij in Amsterdam, maar Jan staat er op dat ze binnen een half uur na binnenkomst zijn gedood.

Het hele proces begint nu een beetje in balans te komen, en Jan denkt alweer aan uitbreiding. Immers: hoe meer land, hoe rendabeler hij zijn machines kan laten werken en hoe meer groen behouden blijft voor toekomstige generaties. Voorop staat echter extensief beheer, iets wat de boer strict gescheiden wil houden van schaalvergroting. In slechte grasjaren wordt er niet bijgevoerd of extra mest aangevoerd. En aangezien de gezondheid van de Montbeliarde koeien (een melkvlees ras) voorop staat, betekent dit minder melken. De melkproductie kan daarom wel een derde zijn van die van de reguliere veehouderij.Dit alles moet natuurlijk ergens van betaald worden. Er is daarom door diverse overheidsinstanties een fonds opgericht met een eenmalige inleg, waarvan Duijndam het rendement ontvangt. Hoewel hij niet denkt dat deze manier van boeren voor heel Nederland is weggelegd, biedt het vele kansen voor met name de stedelijke gebieden. Een groene woonomgeving, recreatiemogelijkheden, en voorlichting gaan zo hand in hand met boeren zoals dat 200 jaar geleden gebeurde. Aan boer Duijndam en zoons zal het niet liggen; hij staat alweer klaar naar Scandinavië af te reizen om zo nog meer kennis op te doen over deze bijzondere manier van Boeren voor Natuur!Voor meer informate:Hoeve Biesland


Jan en Mieke Duijndam


Bieslandseweg 1


2645 BM Delfgauw


015-2125634


www.hoevebiesland.nlPatricia van Baarlen

On Tour door Zuid-Holland
De Partij voor de Dieren zoekt mensen op

Hoe vindt u dat het gesteld is met het dierenwelzijn in Nederland? De PvdD gaat hierover graag met u in discussie! Met een prikkelende stand wil zij laten zien wat er nog te verbeteren valt als het gaat om zaken als dierenleed, natuurbeheer en -bescherming. Enthousiaste leden van de werkgroep Zuid-Holland gaan vanaf zaterdag 11 oktober op tournee in de provincie. Die dag zullen zij als eerste de gemeente Alblasserdam aandoen.

Tussen 10.30 en 15.00 kunt u terecht om u te laten informeren over de noodzaak en activiteiten van de snelst groeiende politieke partij van Nederland. Wist u bij voorbeeld dat er in november weer meer dan 4 miljoen nertsen dreigen te worden gedood voor hun vacht? En dat terwijl meer dan 80% van de Nederlanders zich uitspreekt tegen het fokken van dieren om hun pels! Helaas bleek ook weer op afgelopen Prinsjesdag dat de aandacht voor natuur en milieu bij de regerende partijen bedroevend laag is. De Partij voor de Dieren kan en wil hier, met uw hulp, graag wat aan doen!

Bezoek daarom de stand en neem een gratis informatiekrant mee. Tevens zijn er diverse artikelen te koop ter ondersteuning van de partij. Wilt u nog meer doen voor de dieren? Wellicht heeft u wat tijd om zelf actief te worden voor de werkgroep. Ook daarvoor kunt u terecht bij de stand.

Voor meer informatie over exacte locatie en tijdstippen kunt u onze website raadplegen. Lijkt het u leuk om ook een stand in u gemeente te bemannen, meldt u zich dan hier aan.

Agenda
18 oktober in Hendrik-Ido-Ambacht
8 november in Hoek van Holland
15 november in Schoonhoven
6 december in Schiedam
13 december in Rotterdam en Den Haag
3 januari in Middelharnis
10 januari in Rozenburg en Brielle
31 januari in Gorinchem
7 februari in Hoogvliet en Spijkenisse
28 februari in Hellevoetsluis
7 maart in Maassluis en Vlaardingen
28 maart in Oud-Beijerland
4 april in Papendrecht en Sliedrecht
25 april in Barendrecht en Ridderkerk
30 april in Rotterdam-Centrum
9 mei in Zwijndrecht
23 mei in Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel
30 mei in Dordrecht

Wijzigingen voorbehouden.

Vormgegeven door: Bianca Weijs en Billy van Eden

Gerelateerd nieuws

Als ganzen vliegen tegen CO2-uitstoot

Vliegen als ganzen en niet meer als ‘dronken eenden’; dat zou helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot v...

Lees verder

Driekwart Nederlanders wil donkerdere nacht

Ruim drie kwart van de Nederlanders wil dat de nacht donkerder wordt, zolang de veiligheid maar niet in het geding is. Teveel...

Lees verder