Onthef­fingen Flora- en faunawet provincie Zuid-Holland aan Fauna­be­heer­eenheid inge­trokken


4 oktober 2013

Op 9 juli 2013 is door de provincie Zuid-Holland een ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en faunawet verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE), waarbij de onderstaande ontheffingen werden verlengd.

Op 9 september 2013 is deze ontheffing op sterk aandringen van de Partij voor de Dieren weer ingetrokken omdat de verlenging is gebaseerd op een faunabeheerplan waarvan de looptijd reeds verstreken is. Op grond van artikel 68 lid 4 van de Flora- en faunawet mag geen ontheffing worden verleend aan een faunabeheereenheid zonder dat daar een geldig faunabeheerplan aan ten grondslag ligt. Artikel 11 van het Besluit Faunabeheer geeft aan dat een Faunabeheerplan maximaal vijf jaar geldig is en de geldigheid van het Faunabeheerplan is verlopen.

De ontheffing had dus niet verleend mogen worden.

Het gaat om:

Ree, kenmerk DGWM/2006/17177

Konijn kenmerk DGWM/2006/17994

Fazant, kenmerk DGWM/2007/3168

Wilde eend, kenmerk PZH-2008-651736

Roek, kenmerk PZH- 2009-464853

Haas, kenmerk DGWM/2007/6722

De verwachting is dat dit najaar een nieuw Faunabeheerplan goedgekeurd wordt.

Op basis daarvan mogen er helaas weer ontheffingen verleend worden, maar voorlopig zijn de bovenstaande ontheffingen dus opgeschort.