Partij voor de Dieren: Alleen erg zwakke of zeer zieke damherten afschieten


5 oktober 2013

Den Haag, 5 oktober 2013 – Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen mogen in de winter alleen worden afgeschoten als ze erg ziek of zwak zijn om ze zo uit hun lijden te verlossen. Proactief damherten afschieten moet juist worden voorkomen, omdat dan ook gezonde exemplaren worden gedood. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in vragen aan Gedeputeerde Staten.

Het afschieten van damherten in en rond de Amsterdamse Waterleidingduinen, waarvan een deel in Zuid-Holland ligt, leidt tot veel maatschappelijke ophef. De herten zouden schade aanrichten aan gewassen en aanrijdingen veroorzaken. Daarom heeft de gemeenteraad van Amsterdam toestemming gegeven om damherten in het duingebied bij Noordwijk af te schieten. Wel heeft de Amsterdamse raad daarbij bedongen dat er geen plezier- of drijfjacht plaatsvindt.

Verder zou Waternet, de beheerder van dat gebied, contact moeten opnemen met de beheerders van de Oostvaardersplassen om van de ervaringen in dat gebied te leren. Daar is, na overleg met dierenwelzijnsorganisaties en de Partij voor de Dieren, besloten reactief dieren af te schieten. Dat houdt in dat in de winter alleen zwakke of zieke dieren worden gedood om ze zo een onnodige lijdensweg te besparen. Ook staatssecretaris Dijksma (Natuurbeheer) staat achter reactief afschot als effectieve beheersmethode, zo heeft zij de Tweede Kamer laten weten.

Damherten proactief afschieten, dus nog ruim vóór de winter, leidt ertoe dat er gezonde dieren worden gedood en damhertenfamilies letterlijk uit elkaar worden geschoten. Bijvoeren van zwakke dieren in de winterperiode is ook geen goed alternatief, omdat dit onnatuurlijk is en alleen de sterkere dieren daarvan profiteren. Het afschieten van – uitsluitend – zieke en zwakke dieren leidt er bovendien toe dat er een gezonde en sterke populatie overblijft.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat ook in deze provincie damherten alleen reactief worden afgeschoten. In vragen aan Gedeputeerde Staten verwijst ze naar de motie hierover van de Amsterdamse gemeenteraad. Verder wijst de partij op een feitenonderzoek, waaruit blijkt dat het aantal aanrijdingen met wilde dieren, zoals damherten, toeneemt als er actief op de dieren wordt gejaagd..

De Partij voor de Dieren wil daarom ook weten hoeveel damherten er in 2012 en 2013 tot nu toe zijn afgeschoten en hoeveel aanrijdingen met deze dieren de afgelopen drie jaar plaatsvonden op wegen direct rond de Waterleidingduinen. Ook vraagt de partij wat volgens het provinciebestuur een aanvaardbare omvang is van de damhertenpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen.