Partij voor de Dieren tegen afschieten vossen in IJssel­monde


18 oktober 2013

Den Haag, 18 oktober 2013 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is tegen het afschieten van vossen op het eiland IJsselmonde. De provincie heeft hiervoor een vergunning afgegeven omdat de vossen schade zouden aanrichten aan flora en fauna. Maar het is helemaal niet zeker dat de vossen die schade hebben veroorzaakt. Bovendien is afschot zinloos, omdat afschot de aanwas stimuleert en de verliezen snel worden gecompenseerd.

De Wildbeheereenheid IJsselmonde heeft de provincie toestemming gevraagd om vossen te mogen afschieten omdat de dieren schade veroorzaken in het gebied. Zo zouden de vossen pluimvee, vogels die op de grond broeden en kleine zoogdieren hebben gedood. Verder zijn er twee vossenholen gevonden in de waterkering langs de Oude Maas.

De circa 30 vossen die het gebied leven, mogen worden gedood in de periode tussen 1 november en 15 maart, tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit gebeurt met behulp van kunstlicht. Deze methode zou minder verstorend zijn voor flora en fauna dan jagen overdag. Daarom is ook een alternatief als drijfjacht niet toegestaan. Het nachtelijk jagen levert eveneens een grote verstoring op voor beschermde inheemse dieren. Daar komt nog bij dat in maart al jonge vossen worden geboren en ook zijn veel vossen nog drachtig. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dit ontoelaatbaar.

De partij begrijpt niet waarom de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de Wildbeheereenheid IJsselmonde toestemming geeft om vossen af te schieten. De ODH is de provinciale instantie die ontheffingen afgeeft voor de Flora- en faunawet. Schade aan pluimvee kan worden voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld een goed afgesloten ren of volière en een goed afgesloten nachthok. Ook het gebruik van vangkooien is een goed alternatief bij daadwerkelijke overlast van vossen. Het is verder helemaal niet zeker dat het vossen zijn geweest die pluimvee, vogels en zoogdieren hebben gedood. Het kan ook om een ander (roof)dier gaan, bijvoorbeeld een marter of zelfs een hond. Evenmin staat vast welke schade de vossen mogelijk hebben veroorzaakt aan de waterkering van de Oude Maas.

De partij wijst de provincie er op dat de vos een natuurlijke vijand is van de gans. De vos draagt dus op een natuurlijke manier bij aan het in evenwicht brengen van de ganzenpopulatie. Daar komt bij dat in de vergunning niet is vastgelegd hoeveel van de circa 30 vossen er mogen worden gedood. Daardoor bestaat het risico dat ze allemaal worden afgeschoten.

Bovendien zal het doden van de vossen nieuwe aanwas stimuleren en worden de verliezen snel gecompenseerd. De Partij voor de Dieren vraagt zich dan ook af in hoeverre het doden van vossen een ‘bevredigende oplossing’ is voor een probleem dat mogelijk niet eens door vossen wordt veroorzaakt.