Overlast muizen op natuur­lijke wijze aanpakken


24 februari 2015

Den Haag, 24 februari 2015 – De overlast van muizen in de Alblasserwaard moet zo veel mogelijk op een natuurlijke wijze worden bestreden. Bijvoorbeeld door vossen, die elk zo’n zes muizen per dag opeten. De provincie zou daarom geen ontheffingen meer moeten verlenen om op vossen te jagen. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland voor in vragen aan Gedeputeerde Staten.

Onlangs werd bekend dat niet alleen in Friesland, maar ook in Zuid-Hollandse Alblasserwaard sprake is van muizenoverlast. Dat is vooral een gevolg van voor muizen gunstige omstandigheden: de afgelopen twee jaar waren de winters vrij droog en zacht en was er voldoende voedselaanbod. De populaties veldmuizen konden daardoor sterk in omvang toenemen.

Zo’n tien jaar geleden was er eveneens sprake van een muizenoverlast. In opdracht van het Faunafonds deed kennisinstituut Alterra toen onderzoek naar de oorzaken en de aanpak van piekpopulaties veldmuizen. Daaruit bleek dat aanpak van veldmuizen tijdens een piekjaar geen zin heeft. Wel kunnen onder meer aanpassing van de grondwaterstand, graslandbeheer, veedichtheid, landschapsinrichting en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden, zoals de vos, een veldmuizenexplosie voorkómen.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten nog eens nadrukkelijk gewezen op de aanbevelingen in het Alterra-rapport. De partij vindt dat de muizenoverlast zo veel mogelijk op een natuurlijke wijze moet worden aangepakt en dat de muizen niet moeten worden verdronken of vergast vanwege het enorme dierenleed die dat zou veroorzaken.

Een natuurlijke en structurele oplossing voor de muizenoverlast is de aanwezigheid van roofdieren in het gebied, zoals vossen. Dat zijn flinke muizeneters: elke vos kan per dag zo’n zes muizen verorberen. Eén muizenpaar kan in een gunstig jaar voor wel 2600 nakomelingen zorgen. Als de zes muizen die de vos dagelijks vangt uit drie paartjes bestaat, dan kan één vos per dag de aanwas van 7800 muizen voorkomen, oftewel ruim drie miljoen stuks per jaar.

De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de provincie geen nieuwe ontheffingen meer moet verlenen om vossen af te schieten en lopende ontheffingen moet intrekken. Verder zouden Gedeputeerde Staten er bij het Rijk op moeten aandringen de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen.

De provincie heeft een belangrijke rol in het bewaken van het ecologisch evenwicht, ook buiten de aangewezen natuurgebieden. Zowel de natuur als de agrariër hebben daar baat bij. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie dieren meer in relatie tot elkaar en hun natuurlijke omgeving bekijkt en haar beleid hierop aanpast, zodat ad hoc-maatregelen niet meer nodig zijn.