Partij voor de Dieren reikt oorkonde uit aan Egel­opvang Boskoop


19 februari 2015

Den Haag, 19 februari 2015 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan Wilma de Lange van de egelopvang in Boskoop. Met deze oorkonde spreekt de partij haar waardering uit voor de tomeloze inzet van De Lange en ook de andere vrijwilligers om gewonde, zieke en hulpbehoevende wilde dieren te helpen.

Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren is iedereen verplicht hulpbehoevende huis- en wilde dieren de nodige zorg te verlenen. Elk jaar treffen duizenden inwoners van Zuid-Holland gewonde of hulpbehoevende wilde dieren aan. Omdat zij daar meestal niet zelf voor kunnen zorgen, brengen zij deze dieren naar een dierenopvangcentrum. Bij gebrek daaraan verzorgen ze de dieren thuis, maar dat is een onwenselijke situatie. Het komt ook voor dat dieren aan hun lot worden overgelaten omdat ze nergens kunnen worden opgevangen. En soms worden dieren ontheemd aangetroffen omdat hun leefgebied is vernietigd als gevolg van onderhouds- of andere werkzaamheden, zoals bouwactiviteiten.

In de Flora- en faunawet staat dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de bescherming van en een goede zorgplicht voor wilde dieren Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. Zo worden er in de Nederlandse vogelasielen jaarlijks ruim honderdduizend gewonde en zieke vogels opgenomen. De huidige opvangadressen voor wilde dieren zijn nu volledig afhankelijk van particuliere giften en zijn daarom vaak noodlijdend. Dit terwijl zij een noodzakelijke en maatschappelijke taak vervullen en hiermee het algemeen belang dienen. Alleen al in Zuid-Holland wordt er jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro besteed aan de opvang van wilde dieren. De provincie wentelt haar verantwoordelijkheid af op maatschappelijke organisaties.

Momenteel betaalt de provincie Zuid-Holland niet mee aan de opvang van gewonde of hulpbehoevende wilde dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie de zorg niet over de schutting kan gooien van maatschappelijke organisaties en wil dat de provincie hieraan gaat meebetalen. Ook al omdat opvangadressen voor wilde dieren, zoals egels en vogels, moeten voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen, die extra geld kosten. De provincie is medeverantwoordelijk voor de opvang van wilde dieren. Daarom moet de opvang van wilde dieren door de provincie goed worden geregeld en worden meegenomen in haar jaarlijkse begroting, zodat dierenambulances, dierenartsen en opvangcentra de nodige zorg kunnen verlenen.