Paling beter beschermd


11 juni 2007
Vandaag is besloten de internationale handel in jonge Europese paling (glasaal) aan een vergunningstelsel te onderwerpen. Dit gebeurde tijdens de internationale conferentie over de handel in bedreigde wilde dieren en planten CoP14 CITES in Den Haag op voorstel van de Europese Unie. Het voorstel was ingediend om zo het bestand van paling weer op peil te brengen. De hoeveelheid glasaal is de afgelopen twintig jaar namelijk afgenomen tot 1% van het oorspronkelijke niveau. Het voorstel is met overgrote meerderheid (91%) aangenomen.
Daarnaast hebben de Europese visserijministers tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Luxemburg vanochtend een akkoord bereikt over een herstelplan voor de Europese aal wat hetzelfde doel voor ogen heeft. Minister Verburg is verheugd dat vandaag zowel op internationaal als Europees niveau forse stappen gezet zijn om de Europese paling te beschermen.
Nederland is gastland voor de internationale conferentie over de handel in bedreigde wilde dieren en planten CoP14 CITES. Tijdens deze conferentie die van 3-15 juni in het WFCC in Den Haag door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit georganiseerd wordt, bespreken 171 landen tientallen voorstellen over de bescherming van planten en dieren.
Dinsdagmiddag 12 juni staan voorstellen van Afrikaanse landen over de handel in olifanten/ivoor op de agenda. Woensdag 13 juni vindt op initiatief van minister Verburg voor het eerst in de geschiedenis van CITES een ministeriële rondetafelconferentie plaats over versterking van politiek commitment voor implementatie en handhaving van CITES. Daarnaast wordt stil gestaan bij de toegenomen handel in houtproducten en verschillende marine soorten. Ook de rol van CITES in relatie tot andere internationale overeenkomsten en afspraken is onderwerp van gesprek. Voor deze ministeriele conferentie hebben zich circa 50 ministers aangemeld.

CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Het is een internationaal verdrag om de handel in planten- en diersoorten mogelijk te maken, zonder dat deze soorten worden bedreigd in hun voortbestaan. In de drie bijlagen bij het CITES verdrag zijn inmiddels ruim 30.000 soorten opgenomen. In dit verdrag is ook een vergunningen- en certificatensystematiek opgenomen.
Bij CITES hebben zich 171 landen vrijwillig aangesloten. Nederland heeft CITES in 1984 geratificeerd. In Nederland zijn de afspraken vastgelegd in de Flora-en faunawet.


Bron: website Ministerie van LNV


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief