Partij voor de Dieren: behoud brede groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk


17 juli 2014

Den Haag, 17 juli 2014 – Er moet een brede bufferzone blijven van minstens 1500 meter tussen Wassenaar en Katwijk. Deze buffer is namelijk een belangrijke groene verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Een voorstel om de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit op dit punt te wijzigen haalde het echter niet.

Om extensieve landbouw, de recreatie en de natuur voldoende ruimte te geven, is er een groene zone nodig van minstens 1500 meter tussen Wassenaar en Katwijk. Onderdeel van deze groene buffer is het terrein van het voormalige vliegveld Valkenbrug. Oorspronkelijk zouden er op die plek 10.000 woningen komen. Dat aantal is al teruggebracht naar 5.000. Ook het aantal zeer dure huizen dat daar moet komen is teruggeschroefd van 500 naar 200 stuks.

De bufferzone vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de duinen in het westen en het Groene Hart in het oosten. Daarmee is het tevens een scheidslijn tussen de stedelijke agglomeraties Haaglanden in het zuiden en Holland Rijnland in het noorden.

Om deze groene buffer te sparen, heeft de provincie in het verleden twee voorwaarden gesteld aan de bouwplannen. Ten eerste dat er aan de noordkant moest worden begonnen met bouwen. Ten tweede dat als er geen of minder behoefte zou blijken te zijn aan (zeer) dure woningen, de vrijgekomen ruimte wordt toegevoegd aan de bufferzone.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de provinciale structuurvisie uit 2008. Ze staan echter niet in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Verder maakt de gemeente Katwijk bezwaar tegen het plan om in het noorden met bouwen te beginnen omdat dit te duur is én omdat de provincie niet bevoegd zou zijn om zo’n voorwaarde te stellen.

Toch vindt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dat de provincie zich aan de eerder gestelde voorwaarden moet houden. De gemeenteraad van Wassenaar is het daarmee eens. De grond die vrijkomt omdat er minder dure woningen worden gebouwd, 40 tot 50 hectare, zou onderdeel moeten worden van de groene buffer.

De Partij voor de Dieren diende daarom een amendement in met deze strekking tijdens de behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit. Een meerderheid van Provinciale Staten steunde het amendement echter niet.