Partij voor de Dieren: belang van biodi­ver­siteit opgenomen in provin­ciale recre­a­tie­plannen


11 november 2011

Den Haag, 11 november 2011 – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland nemen het belang van behoud van planten- en diersoorten (biodiversiteit) op in de provinciale plannen voor recreatie: Recreatie om de Stad (RodS). Tijdens de behandeling van de begroting 2012 op 9 november jl. hebben alle fracties, met uitzondering van de PVV, hiermee ingestemd.

Gezien het beleidsvoornemen van deze coalitie om zich te onderscheiden in ‘groen’, zijn de groenambities wel heel erg schrijnend. De focus ligt op internationale verplichtingen van Natura-2000 gebieden, waar de overheid niet onderuit kan. De Ecologische Hoofdstructuur wordt niet meer aangelegd en de natuur wordt drastisch ingeperkt. De 100 miljoen euro, die de komende 4 jaar bestemd is voor RodS is mooi, maar is gericht op benodigde recreatie voor stedelingen. Op natuurontwikkeling en natuurbeheer, en daarmee het behoud en de verbetering van diversiteit in planten- en diersoorten, wordt echter alleen maar bezuinigd. Door de aangenomen motie wordt ook het belang en het behoud van diversiteit in planten- en diersoorten onderkend en wordt dit opgenomen in de recreatieplannen.

De Partij voor de Dieren is blij met de aangenomen motie. “Biodiversiteit is de basis voor onze economie, de genetische bron voor voedsel, medicijnen en de natuurlijke bescherming tegen klimaatverandering. Het vormt, samen met vernieuwbare grondstoffen, de levensverzekering voor de volgende generaties. Het tempo van uitsterven van soorten gaat naar schatting 50 à1000 keer sneller dan normaal. De biodiversiteit neemt in een steeds hoger tempo af. Tegen 2050 verdwijnen dieren en plantensoorten waarschijnlijk 10 keer zo snel als nu en dat is zeer zorgelijk”, aldus Statenlid voor de Partij voor de Dieren Carla van Viegen. Het aannemen van de motie om het behoud biodiversiteit op te nemen in de plannen voor Recreatie om de Stad ziet van Viegen als een stap in de goede richting.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: provincie Zuid-Holland verleent geen medewerking aan plezierjacht

Den Haag, 11 november 2011 – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zullen niet meewerken aan plezierjacht en daar...

Lees verder

Partij voor de Dieren: verminder dierproeven en stimuleer alternatieven daarvoor

Den Haag, 15 november 2011 – De provincie Zuid-Holland moet bijdragen om het aantal dierproeven verminderen en het ge...

Lees verder