Partij voor de Dieren: betere bekend­making provin­ciale besluiten t.b.v. burgers


19 juni 2013

Den Haag, 19 juni 2013 – Vanaf 2014 moeten de decentrale overheden hun regelgeving elektronisch publiceren. De datum van deze maatregel uit de Wet Elektronische Bekendmakingen (WEB) is recentelijk vastgesteld. Maar decentrale overheden moeten hun regelgeving al sinds 2011 integraal in een standaardformaat publiceren in De Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Toch houdt maar liefst 87 procent van de overheden zich niet of beperkt aan die wettelijke verplichting. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat burgers recht hebben op toegang tot deze informatie en vindt dat de informatievoorziening beter en toegankelijker moet zijn.

De CVDR is ooit gestart als centraal punt waar overheden al hun verordeningen, zoals besluiten en vergunningen, moeten publiceren en actueel houden. Voordelen zijn een goede beschikbaarheid van de gegevens (op www.overheid.nl) voor burgers, maar ook voor bedrijven, de rechterlijke macht en niet te vergeten de medewerkers van decentrale overheden zelf. Maar slechts 13 procent van de gemeenten, 17 procent van de provincies en 16 procent van de waterschappen houden zich hier aan.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft over deze gang van zaken vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil onder meer weten hoeveel en welke van het totaal aantal besluiten de provincie elektronisch publiceert, maar ook of de provincie vindt dat de besluiten rechtsgeldig zijn omdat er voldaan is aan de vereisten van publicatie van besluiten. In maart 2013 zijn 800 besluiten van de provincie Gelderland niet rechtsgeldig verklaard omdat niet voldaan is aan de benodigde vereisten.

Verder staat in de Flora- en faunawet dat Gedeputeerde Staten mededeling van besluiten ingevolge deze wet moet doen in huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze.

De partij is verder van mening dat voor de inwoners van Zuid-Holland en andere belangstellenden het zoekproces op de website van de provincie vele malen gemakkelijker moet, zodat een ieder snel en eenvoudig toegang heeft tot verleende ontheffingen en genomen besluiten van de provincie.