Partij voor de Dieren: extra horeca rond Noord Aa slecht voor dieren, natuur en milieu


17 februari 2011

Den Haag, 17 februari 2011 – De mogelijke komst van extra horecagelegenheden in het Noord Aagebied is slecht voor de dieren, de natuur en het milieu. Dat stelt de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. In een brief aan Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer schrijft de partij het onbegrijpelijk te vinden dat het unieke karakter van het gebied dreigt te worden aangetast door de bouw van meer restaurants aan de rand van de Zoetermeerse plas.

Het Zoetermeerse gemeentebestuur heeft vergevorderde plannen om het aantal horecagelegenheden rond de Zoetermeerse Plas, beter bekend als het Noord Aagebied, uit te breiden. Het gaat om een restaurant aan de noordoostkant van de plas met een oppervlakte van circa 300 m2 en een duikschool annex kleinschalig restaurant aan de zuidzijde van de plas met een oppervlakte van circa 80 m2. Voor beide panden komen daar nog eens 40 respectievelijk 30 parkeerplaatsen bij.

De berichten over deze uitbreiding en de omvang ervan hebben de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zeer verontrust, schrijft fractievoorzitter Carla van Viegen in een brief aan Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer. ‘Het Noord Aagebied staat bekend als een prachtig, landelijk natuur- en recreatiegebied. Veel wandelaars en fietsers genieten er van de rust, de dieren en de schoonheid van de Noord Aaplas en de directe omgeving ervan’.

Van Viegen wijst er verder op dat het gebied een belangrijke foerageerplaats en overwinteringsplek is voor veel (water)vogels, waaronder de bedreigde smient. Ook leven er veel vleermuizen. Een jaar geleden nog maar is er zelfs speciale groene verlichting aangebracht rondom de plas om deze dieren zo min mogelijk te verstoren.

De Partij voor de Dieren vindt het daarom onbegrijpelijk dat het unieke karakter van het Noord Aagebied dreigt te worden aangetast door verdere bebouwing. ‘Dit leidt onherroepelijk tot horizonvervuiling, geluids- en verkeersoverlast, verstoring van het dierenleven in en rond de plas, schade aan natuur en milieu en meer onveiligheid voor wandelaars, fietsers en andere recreanten als gevolg van extra autoverkeer’.

Uit twee zeer druk bezochte informatiebijeenkomsten voor de Zoetermeerse bevolking blijkt bovendien dat er een enorme weerstand bestaat bij de inwoners van Zoetermeer tegen de komst van extra horecagelegenheden rond de plas. Ook om die reden heeft de Partij voor de Dieren grote bezwaren tegen de dreigende aantasting van het Noord Aagebied. ‘De plannen zijn té ingrijpend, ze maken een té grote inbreuk op het karakter van het gebied en ze zijn té nadelig voor de dieren, de natuur en het milieu ter plaatse’.

De Partij voor de Dieren wil daarom van het Zoetermeerse gemeentebestuur weten of het wel voldoende heeft geïnventariseerd welke gevolgen de plannen hebben voor het unieke karakter van het Noord Aagebied en voor de dieren, de natuur en het milieu. Verder vraagt de partij zich af of het college van Burgemeester en Wethouders zich wel voldoende realiseert dat de nu ontwikkelde plannen in strijd zijn met het ‘groene’ imago dat Zoetermeer zich doorgaans aanmeet.

Ook betwijfelt de Partij voor de Dieren of Zoetermeer wel ontheffing heeft gevraagd van de Flora- en faunawet vanwege de verstoring van het dieren- en plantenleven rondom de Noord Aaplas als de bouw van de restaurants doorgaat. Hetzelfde geldt voor het laten uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage vanwege de gevolgen van de plannen voor het milieu.

Tenslotte wil de partij weten of het gemeentebestuur bereid is rekening te houden met de wensen van de Zoetermeerse bevolking, die meer restaurants rond de Noord Aa niet ziet zitten. Of dat het denkbaar is dat het college besluit tot aanpassing van de plannen, bijvoorbeeld door slechts een kleine horecavoorziening met beperkte openingstijden toe te staan.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil stop illegale vossenjacht

Den Haag, 15 februari 2011 – De provincie Zuid-Holland heeft ontheffingen verleend voor het doden van vossen met behu...

Lees verder

Partij voor de Dieren in actie voor behoud natuurkarakter Noord Aa

Den Haag, 22 februari 2011 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland komt in actie voor het beh...

Lees verder