Partij voor de Dieren: flora, fauna en landschap dupe van Crisis- en herstelwet


9 december 2009

Den Haag, 9 december 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de uitvoering van de zogeheten Crisis- en herstelwet op provinciaal niveau. Deze wet is erop gericht de bouw van onder meer woningen en de aanleg van wegen en windparken te versnellen. Daarvoor moeten dan wel allerlei milieu- en natuurregels opzij worden geschoven. Dat kan ten koste gaan van de flora en fauna in Zuid-Holland, denkt de Partij voor de Dieren.

Om de economische crisis in Nederland te bestrijden, komt de regering met een Crisis- en herstelwet. Deze (tijdelijke) wet treedt waarschijnlijk komend voorjaar in werking en vervalt op 1 januari 2014. De wet is gericht op versnelde uitvoering van infrastructurele projecten, zoals het bouwen van woningen en windmolenparken en de aanleg van wegen. Landelijk gaat het om 58 projecten, waarvan een aantal in Zuid-Holland ligt.

De Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk dat diverse regels en procedures op onder meer natuur- en milieugebied buiten werking worden gesteld of opgeschort. Het gaat onder meer om de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming en de Wet luchtverontreiniging.

De fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland plaatst daarom de nodige kanttekeningen bij de Crisis- en herstelwet: Ze wil van Gedeputeerde Staten weten wat de gevolgen van de wet zijn voor het landschap en de flora en fauna in de provincie.
Statenlid Carla van Viegen: “Ik vraag mij af hoe het provinciebestuur de nadelige effecten van de Crisis- en herstelwet voor inwoners, dieren, natuur en de leefomgeving denkt tegen te gaan. Het enige lichtpuntje van de wet is dat in het gebied Midden Delfland en in de Westelijke veenweidegebieden verrommeling van de groene ruimte wordt aangepakt.”

De provincies hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Crisis- en Herstelwet en de daarmee gepaard gaande versoepeling van diverse natuurwetten. Daarmee hebben ze een grote verantwoordelijkheid voor de bescherming van kwetsbare gebieden in ons land. De Partij voor de Dieren wil daarom dat Gedeputeerde Staten aangeven wat de ecologische gevolgen zijn van de Crisis- en herstelwet en wat de invloed ervan is op de uitvoering van de diverse natuurwetten bij aangewezen (bouw)projecten

De Crisis- en herstelwet stelt een versoepeling van de milieueffectrapportage (mer) voor. Er is dan geen advies meer nodig van een mer-commissie. Volgens de Partij voor de Dieren zou dat ernstig afbreuk doen aan de zorgvuldigheid van de besluitvorming op het gebied van de milieueffecten. Ze wil daarom weten hoe Gedeputeerde Staten ervoor gaat zorgen dat zorgvuldigheid van de besluitvorming gewaarborgd blijft. Ook vraagt de partij of Gedeputeerde Staten bereid zijn na te gaan of de Crisis- en herstelwet niet in strijd is met de Europese beschermingsrichtlijnen op het gebied van natuur en milieu.