Partij voor de Dieren verzet zich tegen afschot damherten in Bollen­streek


12 december 2009

Den Haag, 13 december 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland verzet zich tegen een verplichting aan de gemeente Amsterdam voor het terugbrengen van de wildstand door afschot (populatiebeheer) van damherten in de Bollenstreek. De herten zouden voor overlast zorgen en verkeersongelukken veroorzaken. De Partij voor de Dieren vindt het opmerkelijk dat er nu opeens erg veel spoed achter gezet wordt, net voor de Kerstdagen en vraagt daarom in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december a.s. via een spoeddebat opheldering van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

In diverse kranten stonden de afgelopen week berichten dat ‘hele kuddes damherten’ in het kustgebied ’s nachts tuinen leeggrazen en verkeersongelukken veroorzaken. Daarom willen minister Verburg (Landbouw), de provincies Noord- en Zuid-Holland en enkele kustgemeenten dat de gemeente Amsterdam de hertenpopulatie indamt. Amsterdam is eigenaar van het gebied waar de dieren leven, de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Een deel daarvan ligt in Zuid-Holland (de Bollenstreek). Maar Amsterdam weigert de dieren af te schieten Volgens eerdere krantenberichten willen de provincies Noord- en Zuid-Holland de gemeente Amsterdam via een aanwijzing via de Flora- en faunawet hiertoe dwingen. .

Omdat dus volgens eerdere krantenberichten ook de provincie Zuid-Holland om afschot van de herten heeft gevraagd, vragen de fracties van de Partij voor de Dieren, de Socialistische Partij, Groen Links en D66 Gedeputeerde Staten via een spoeddebat om opheldering. De vier partijen willen weten of, en zo ja waarom Gedeputeerde Staten deze zeer ingrijpende maatregel willen nemen. Ook vragen zij zich af waarom er ineens zo veel haast met de jachtpartij wordt gemaakt en of dat misschien iets met de naderende Kerstdagen heeft te maken.

Bovendien willen de Partij voor de Dieren en de andere drie partijen weten welke maatregelen het provinciebestuur tot nu toe heeft genomen om overlast en schade van de herten in te perken en de verkeersveiligheid te bevorderen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om snelheidsbeperkingen en systemen die het wild signaleren.

Eerder dit jaar stelden Gedeputeerde Staten nog dat zij in het aantal geregistreerde ongevallen met herten geen aanleiding zagen om over te gaan tot het afschieten van de dieren en het nemen van andere extra maatregelen in verband met de verkeersveiligheid. Het plaatsen van een hek langs het terrein van de Amsterdamse Waterleidingduinen zou voldoende zijn. Verder zouden er langs de provinciale weg N206 borden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor de herten.

De vier fracties willen nu weten hoe het met die maatregelen staat en ook hoeveel ongevallen met herten er dit jaar in de Bollenstreek hebben plaatsgevonden. Ook vragen zij of Gedeputeerde Staten contact hebben gehad met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de provinciale Faunabeheereenheid en de bollentelers en wat er met die partijen is besproken.