Partij voor de Dieren: gebruik giftig onkruid­be­strij­dings­middel verbieden


23 september 2011

Den Haag, 23 september 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de provincie een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet intrekt waarbij wordt toegestaan het giftige onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat te gebruiken. Dit middel kan onder meer geboorteafwijkingen, bodemverontreiniging en de dood van reptielen en amfibieën veroorzaken. De partij gaat daarom schriftelijke vragen stellen aan Gedeputeerde Staten over de vergunningverlening.

De provincie Zuid-Holland heeft recent een vergunningaanvraag goedgekeurd van de Vereniging Natuurmonumenten voor herstelwerkzaamheden in twee Natura 2000-gebieden: Voornes Duin en Duinen Goeree & Kwade Hoek. Daar worden onder meer duindoorn, duinbos en ander struweel gekapt of geplagd. Ook worden zogeheten stobben (boomstronken) ingesmeerd met glyfosaat.

Glyfosaat, ook bekend onder de merknaam Roundup, staat echter bekend als giftig voor mens, dier en milieu. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het geboorteafwijkingen, hormoonverstoringen en de dood van reptielen en amfibieën kan veroorzaken. Ook is het mogelijk kankerverwekkend. Bovendien kan het middel een bedreiging vormen voor het oppervlaktewater dat wordt gebruikt als drinkwater. De provincie is daarvan op de hoogte, maar staat het gebruik van glyfosaat toch toe omdat er anders kostbare (vervolg)maatregelen moeten worden genomen. Wel zijn er strikte voorwaarden gesteld aan het gebruik van het middel.

Opmerkelijk aan de vergunningverlening is verder dat de Tweede Kamer op 15 september jl. een motie heeft aangenomen van het GroenLinks-Kamerlid Grashoff. In die motie wordt de regering gevraagd het gebruik van glyfosaat te verbieden, juist vanwege de eerder genoemde giftige eigenschappen. Bovendien bestaan er genoeg alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen die niet gevaarlijk zijn voor mensen, dieren en planten. Een ander opvallend punt is dat de Vereniging Natuurmonumenten, die juist als doel heeft om de natuur te beschermen, een dergelijke aanvraag heeft ingediend voor gebruik in een beschermd natuurgebied.

De Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) attendeerde de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland onlangs op de verleende vergunning. De VVBV zet zich in voor de bescherming van natuurgebieden in en om Voorne. Vanwege de wetenschappelijk bewezen gevaren van het gebruik van glyfosaat voor mensen, dieren en milieu, zal de Stichting Ondersteuning Zuid-Hollandse Statenfractie Partij voor de Dieren (de partij kan dat formeel niet zelf doen) officieel bezwaar aantekenen tegen de verleende vergunning. Ook gaat de partij de Vereniging Natuurmonumenten in een brief opheldering vragen over het gebruik van een giftig onkruidbestrijdingsmiddel in twee natuurgebieden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: onbehoorlijk bestuur gemeente Zoetermeer

Den Haag, 20 september 2011 – De gemeente Zoetermeer maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Het handelt in str...

Lees verder

Partij voor de Dieren: provincie moet weidevogels beter beschermen

Den Haag, 27 september 2011 – Het aantal weidevogels in Zuid-Holland neemt zienderogen af. Voornaamste oorzaak is de ...

Lees verder