Partij voor de Dieren: onbe­hoorlijk bestuur gemeente Zoetermeer


20 september 2011

Den Haag, 20 september 2011 – De gemeente Zoetermeer maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Het handelt in strijd met het bestemmingsplan en de Flora- en faunawet bij de bouw van nieuwe horeca in het Noord Aa-gebied. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat Gedeputeerde Staten van deze provincie maatregelen neemt tegen Zoetermeer om zo verdere aantasting van het Noord Aa-gebied te voorkomen.

De Partij voor de Dieren heeft de laatste tijd diverse mails van Zoetermeerders ontvangen over de bouw van een nieuwe horecagelegenheid in het Noord Aa-gebied. Zij vragen zich af of de gemeente Zoetermeer wel handelt in overeenstemming met het bestemmingsplan en de Flora- en faunawet. Zo heeft de gemeente onder meer potentiële nestholten in bomen dicht gespoten om te voorkomen dat spechten en vleermuizen zich er kunnen nestelen. Daarmee werd de habitat van deze dieren onherstelbaar aangetast nog voor dat daar een omgevingsvergunning voor was verleend.

Inwoners van Zoetermeer, die vinden dat de gemeente in toenemende mate onzorgvuldig omgaat met natuur, milieu en leefomgeving, vroegen de gemeente op te treden tegen de gang van zaken. Ook al omdat de gemeente in strijd zou handelen met de eigen gedragscode. Die heeft Zoetermeer opgesteld om de Flora- en faunawet te kunnen omzeilen.

Volgens die gedragscode zou Zoetermeer een verplicht milieuonderzoek moeten uitvoeren voordat er met milieu- en natuurverstorende activiteiten wordt begonnen. Maar dat onderzoek is nooit uitgevoerd, hoewel die nodig is voor het afgeven van een omgevingsvergunning. De Zoetermeerders die hierover aan de bel trokken, kregen pas antwoord van de gemeente een dag na het – mogelijk illegaal – kappen van 900 m2 bosstruweel en een wilg.

Ook is er veel onrust over de bouw van de horecagelegenheid. De omvang daarvan is mogelijk niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Het oppervlak mag maximaal 300 m2 bedragen, maar volgens de opgave van de architect is er sprake van 340 m2. Een dakoversteek van 80 m2 en een verdieping van 120 m2 is daarbij niet eens meegerekend. Verder zou de gemeente hebben toegestaan dat er nog een aparte bedrijfswoning bij komt van 700 m3, waar volgens het bestemmingsplan 600 m3 is toegestaan. Vragen hierover van inwoners weigert de gemeente te beantwoorden.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, die over deze kwestie al eerder een brief schreef aan het Zoetermeerse gemeentebestuur, vraagt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nu om maatregelen te nemen tegen de gemeente. Via schriftelijke vragen vraagt de partij aan de provincie om Zoetermeer te houden aan het bestemmingsplan en de bepalingen in de Flora- en faunawet. Dit om te voorkomen dat milieu, natuur en het dierenwelzijn in het Noord Aa-gebied nog verder worden aangetast.

Ook wil de Partij voor de Dieren van Gedeputeerde Staten weten of zij vinden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur door de gemeente Zoetermeer en zo ja, wat de provincie daartegen gaat doen. Verder wijst de partij er op dat de gemeente in het bestemmingsplan spreekt van instemming van de bevolking met de komst van horeca in het Noord Aa-gebied. Dit terwijl inwoners van Zoetermeer daar juist in groten getale tegen hebben geprotesteerd.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: niet bezuinigen op natuur in Zuid-Holland

Den Haag, 5 september 2011 - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat Gedeputeerde Staten zich inzetten voor het re...

Lees verder

Partij voor de Dieren: gebruik giftig onkruidbestrijdingsmiddel verbieden

Den Haag, 23 september 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de provincie een vergunning op grond v...

Lees verder